ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania państwowej inspekcji sanitarnej, wojskowej inspekcji sanitarnej, państwowej inspekcji sanitarnej Ministerstwa spraw wewnętrznych, inspekcji weterynaryjnej, wojskowej inspekcji weterynaryjnej i inspekcji ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  wykaz zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska;

2)  sposób udostępniania danych, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanych dalej „danymi”, oraz okres ich przechowywania.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Dane są udostępniane:

1)  do wglądu w miejscu ich przechowywania;

2)  przez przekazanie kopii w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

§ 4. Dane są przechowywane przez okres 5 lat.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723 oraz z 2012 r. poz. 892.