ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz sktadu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

Na podstawie art. 201 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Komisja w opinii, o której mowa w § 7 pkt 2, wskazując miejsce wykonywania środka zabezpieczającego, uwzględnia:”;

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. W przypadku braku wolnych miejsc w zakładzie psychiatrycznym lub zakładzie leczenia odwykowego właściwym ze względu na obszar działania według miejsca zamieszkania sprawcy, Komisja może wskazać jako miejsce wykonywania środka zabezpieczającego inny zakład psychiatryczny lub zakład leczenia odwykowego dysponujący odpowiednimi warunkami zabezpieczenia.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Zakłady psychiatryczne, o których mowa w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia w Ip. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31 i 33, dostosują się do wymogów rozporządzenia do dnia 31 marca 2007 r.;

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w Ip. 2, 6, 7, 10 i 20, dostosują się do wymogów rozporządzenia do dnia 31 marca 2007 r.,

b) w Ip. 4 i 13—15, dostosują się do wymogów rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2007 r.,

c) w Ip. 11, 12 i 16—19, dostosują się do wymogów rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2008 r.;

3) załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w Ip. 2, dostosują się do wymogów rozporządzenia do dnia 31 marca 2007 r.,

b) w Ip. 3, dostosują się do wymogów rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. (poz. 113)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648.