ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 198 otrzymuje brzmienie:

TABELA

(PDF)

2) lp. 199 otrzymuje brzmienie:

TABELA

(PDF)

3) lp. 200 otrzymuje brzmienie:

TABELA

(PDF)

4) lp. 201 otrzymuje brzmienie:

TABELA

(PDF)

5) lp. 202 otrzymuje brzmienie:

TABELA

(PDF)

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.



1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).