ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych

Na podstawie art. 31s ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych, zwanej dalej „Radą”.

§ 2. 1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady w wysokości:

1) dla przewodniczącego Rady— 1 200 zł;

2) dla członka Rady wyznaczonego przez przewodniczącego Rady do przedstawienia i podsumowania zebranych informacji i analiz w sprawie, w której Rada przygotowuje stanowisko, o którym mowa w art. 31c ust. 6, art. 31h ust. 2 lub art. 31i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych — 1 000 zł;

3) dla pozostałych członków Rady — 750 zł.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady na posiedzeniu zastępującemu go członkowi Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1 200 zł. W tym przypadku wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie przysługuje.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.