ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, w tym praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania, w wysokości 50 zł.

§ 2. Ustala się opłatę za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, w tym praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania, w wysokości 50 zł.

§ 3. Ustala się opłatę za dokonanie wpisu do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, w tym praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania, w wysokości będącej iloczynem 50 zł i liczby pielęgniarek, położnych – wspólników spółki, w ramach której wykonywana jest grupowa praktyka.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej oraz grupowej praktyki pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 165, poz. 1607).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.