ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, zpóźn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej „ustawą”;

2) wysokość opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy, zwany dalej „kursem reedukacyjnym”;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego;

4) szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwane dalej „badaniami lekarskimi”, lub badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwane dalej „badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu”, oraz wzory dokumentów z tym związane.

§ 2. Szczegółowy program kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wysokość opłaty za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł.

§ 4. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Starosta, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy — marszałek województwa mazowieckiego, wydaje skierowanie na badanie lekarskie niezwłocznie po:

1) otrzymaniu informacji i ustaleń stanu faktycznego, uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych dotyczących istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem;

2) uzyskaniu od administratora centralnej ewidencji kierowców informacji potwierdzających, że kierowca albo kierujący tramwajem kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

3) otrzymaniu zawiadomienia właściwego organu orzekającego o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, dotyczącego istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem.

2. Wzór skierowania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Starosta, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy — marszałek województwa mazowieckiego, wydaje skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu niezwłocznie po:

1) uzyskaniu od administratora centralnej ewidencji kierowców informacji potwierdzających, że kierowca albo kierujący tramwajem:

a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

c) w okresie próbnym popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

2) otrzymaniu wniosku organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy.

2. Wzór skierowania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. (poz. 9)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113.