ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,z 2000 r. Nr 84, poz. 948,z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb wykonywania badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, zwanych dalej „badaniami”, osób wykonujących prace w procesie produkcji i w obrocie żywnością;

2) wykaz stanów chorobowych uniemożliwiających wykonywanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością;

3) rodzaje czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością, których nie wolno wykonywać osobom dotkniętym chorobami, o których mowa w pkt 2.

§ 2. 1. Badania osób, o których mowa w § 1 pkt 1, przeprowadza się na wniosek przedsiębiorcy wykonującego działalność z zakresu produkcji i obrotu żywnością, zwanego dalej „przedsiębiorcą”.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza charakterystykę prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością, które ma wykonywać lub wykonuje osoba poddawana badaniom.

3. W charakterystyce wymienionej w ust. 2 uwzględnia się w szczególności czynności, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 3. 1. Wykaz stanów chorobowych uniemożliwiających wykonywanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Rodzaje czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością, których nie wolno wykonywać osobom dotkniętym chorobami wymienionymi w wykazie, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Badania osób podejmujących prace w procesie produkcji i w obrocie żywnością są przeprowadzane przed przystąpieniem do wykonywania tych prac.

2. Osoby wykonujące prace w procesie produkcji i w obrocie żywnością są poddawane badaniom:

1) co 12 miesięcy oraz w każdym przypadku podejrzenia o zakażenie lub wystąpienia stanu chorobowego uniemożliwiającego wykonywanie tych czynności – jeżeli wykonują czynności wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) co 3 lata – jeżeli nie wykonują czynności wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Badania osób, o których mowa w § 4, obejmują: badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, a także badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne w zakresie niezbędnym do wykluczenia u osób badanych stanów chorobowych, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Jeżeli do wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust. 2, są wymagane również badania laboratoryjne dla celów epidemiologicznych, o których mowa w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach, to badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych jest wykonywane po przedstawieniu przez osobę badaną ważnego zaświadczenia stwierdzającego wynik badania laboratoryjnego.

§ 6. 1. Po przeprowadzeniu badania lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia lub wykonywania prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane w formie zaświadczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych, zwanego dalej „zaświadczeniem do celów sanitarno-epidemiologicznych”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych jest wydawane niezależnie od zaświadczenia dokumentującego orzeczenie lekarskie ustalone w wyniku wykonania wstępnego lub okresowego badania lekarskiego, wydawanego na podstawie przepisów dotyczących przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

4. Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych jest przekazywane przedsiębiorcy, który wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie badania, i osobie badanej.

5. Zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych przedsiębiorca przechowuje w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.

§ 7. 1. Przedsiębiorca lub osoba badana, która nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

2. Ponowne badanie jest przeprowadzane w sposób i trybie określonych w przepisach dotyczących odwołań od orzeczeń lekarskich, wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

§ 8. 1. Lekarze przeprowadzający badania prowadzą dokumentację medyczną obejmującą:

1) dokumentację medyczną indywidualną, którą stanowi karta sanitarna;

2) rejestr wydanych zaświadczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych.

2. Karta sanitarna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) nazwę, adres, numer identyfikacyjny REGON podstawowej jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy, w której jest przeprowadzane badanie, oraz imię i nazwisko lekarza przeprowadzającego badanie, z tym że w przypadku gdy badanie przeprowadza lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub wykonujący zawód w ramach grupowej praktyki lekarskiej – odpowiednio miejsce i adres praktyki lekarskiej, nazwę i adres grupowej praktyki lekarskiej, numer identyfikacyjny REGON oraz imię i nazwisko lekarza przeprowadzającego badanie;

2) imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL osoby badanej;

3) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz numer identyfikacyjny REGON;

4) dane o przebiegu zatrudnienia osoby badanej;

5) informacje dotyczące badań laboratoryjnych dla celów epidemiologicznych;

6) informacje wynikające z charakterystyki prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością, o której mowa w § 2 ust. 2;

7) dane wynikające z badania podmiotowego i badania przedmiotowego;

8) wyniki badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych;

9) wskazanie terminu kolejnego badania;

10) treść orzeczenia.

3. Rejestr wydanych zaświadczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:

1) liczbę porządkową;

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby i numer ewidencyjny PESEL osoby badanej;

3) datę wydania zaświadczenia;

4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

§ 9. Badania lekarskie przeprowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność zgodnie z ustalonym dla nich terminem.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Zdrowia: M. Lapiński

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r, (poz. 1975)

Załącznik nr 1

WYKAZ STANÓW CHOROBOWYCH UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH WYKONYWANIE CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ

Lp.

Nazwa stanu chorobowego

1.

1) ostre i przewlekłe ropne zapalenie oskrzeli lub jamy nosowej i gardła, rozstrzenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc,

2) przewlekły alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa,

2.

1) ropne zakażenia skóry, niezależnie od ich lokalizacji, wywołane przez gronkowca złocistego /czyrak, czyrak gromadny, czyraczność, figówka gronkowcowa/ oraz pałeczkę ropy błękitnej,

2) zmiany zapalne skóry wywołane przez czynniki alergogenne /ostry wyprysk kontaktowy rąk, twarzy/ powikłany wtórną infekcją bakteryjną, zwłaszcza gronkowcową,

3) infekcje grzybicze skóry gładkiej, zwłaszcza dłoni, grzybica paznokci, skóry owłosionej i dróg oddechowych,

4) zmiany chorobowe w obrębie płytek paznokciowych i wałków paznokciowych wywołane przez infekcję droźdżaków oraz łuszczyca paznokci,

5) krostkowica dłoni oraz zmiany chorobowe o charakterze ciągłego krostkowego zapalenia opuszek palców rąk /acrodermatitis contimia Halłopeau/,

6) zmiany w skórze, szczególnie na rękach, występujące w przebiegu kiły wczesnej objawowej,

3.

przetoki kałowe i przetoki układu moczowego oraz tracheostomia,

4.

stany chorobowe przebiegające z przewlekłymi biegunkami oraz przebiegające z nietrzymaniem moczu lub stolca,

5.

stany naruszenia ciągłości powłok w okresie gojenia,

6.

uczulenie na środki spożywcze,

7.

stałe lub okresowe nosicielstwo pałeczek jelitowych.

Załącznik nr 2

RODZAJE CZYNNOŚCI Z ZAKRESU PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ,

KTÓRYCH NIE WOLNO WYKONYWAĆ OSOBOM DOTKNIĘTYM CHOROBAMI

WYMIENIONYMI W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA

Lp.

Rodzaje czynności

1.

Czynności z zakresu produkcji:

1) związane z obróbką surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz dodatków do żywności;

2) związane z procesami technologicznymi żywności;

3) wymagające stykania się z wyrobami gotowymi przed ich umieszczeniem w opakowaniach bezpośrednich lub opakowaniach transportowych;

4) wymagające stykania się z opakowaniami bezpośrednimi środków spożywczych

5) obejmujące mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń oraz innych przedmiotów wyposażenia lub opakowań trwałych środków spożywczych, a także związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń zakładu;

6) związane z uzyskaniem mleka w gospodarstwach rolnych i hodowlanych;

7) w punktach skupu mleka i innych środków spożywczych niepodlegających obróbce termicznej.

2.

Czynności w obrocie:

1) związane ze sprzedażą detaliczną nieopakowanych środków spożywczych, a także opakowanych, jeżeli rodzaj stosowanych opakowań jednostkowych nie zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń do środków spożywczych lub jeżeli z powierzchni tych opakowań nie można usunąć zanieczyszczeń w taki sposób, aby nie przenikały one do środków spożywczych;

2) w magazynach hurtowych środków spożywczych;

3) w zakresie sprzedaży okrężnej /obnośnej, obwoźnej/ środków spożywczych.

3.

Czynności z zakresu produkcji i obrotu związane z:

1) transportem środków spożywczych w odkrytych pojemnikach;

2) kontrolą jakości środków spożywczych;

3) urzędowym badaniem mięsa;

4) przygotowaniem i wydawaniem potraw oraz innych środków do spożycia w zakładach żywienia zbiorowego, a także w innych niż wymienione w Ip. 2 pkt 3 miejscach sprzedaży.

Załącznik nr 3

WZÓR

.........................................................................

Pieczęć jednostki organizacyjnej służby

medycyny pracy

(statystyczny numer identyfikacyjny REGON)

Zaświadczenie lekarskie

z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego, stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych

(Dz. U. Nr 234, poz. 1975), stwierdzono, że:

Pan(i) .....................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Nr PESEL .......................................

zamieszkały(a) w .....................................................................................................................

zatrudniony(a)/ubiegający(a) się* o zatrudnienie

w ............................................................................................................................................

(nazwa, siedziba i adres albo adres zamieszkania przedsiębiorcy)

.................................................................................................................................................

na stanowisku ..........................................................................................................................

1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych – zdolny(a) do podjęcia/wykonywania* prac

w procesie produkcji i w obrocie żywnością

Data następnego badania.....................................

2) wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny(a) do podjęcia/wykonywania* prac w procesie

produkcji i w obrocie żywnością

a) trwale

b) czasowo na okres

Data następnego badania .....................................

....................................

(podpis i pieczęć lekarza

przeprowadzającego badanie)

................................... dnia ........... r.

POUCZENIE:

Osoba zainteresowana/przedsiębiorca otrzymujący zaświadczenie lekarskie – w przypadku zastrzeżeń co

do treści tego zaświadczenia – może wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie

zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało

wydane po raz pierwszy w tym ośrodku – do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny

pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.*

Zaświadczenie zostało wydane w wyniku ponownego badania.*

* Niepotrzebne skreślić.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 2 dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu nimi (Dz. U. Nr 9, poz. 96), które traci moc z dniem 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362).