ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Resortowe kody identyfikacyjne są nadawane na podstawie informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, albo we wniosku o zmianę wpisu w tym rejestrze.

2. System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej „systemem”, składa się z dziesięciu części.

§ 2. Część I systemu stanowi numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

§ 3. Część II systemu stanowi 7-znakowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591).

§ 4. 1. Część III systemu stanowi 2-znakowy kod podmiotu tworzącego, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

2. Ustala się następujące kody podmiotów tworzących:

1) 11 — minister właściwy do spraw zdrowia;

2) 12 — Minister Obrony Narodowej;

3) 13 — Minister Sprawiedliwości;

4) 14 — minister właściwy do spraw wewnętrznych;

5) 19 — inny minister albo centralny organ administracji rządowej;

6) 20 — wojewoda;

7) 31 — województwo;

8) 32 — powiat;

9) 33 — gmina;

10) 34 — gmina miejska na prawach powiatu;

11) 80 — publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

§ 5. 1. Część IV systemu stanowi 4-znakowy kod określający formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

2. Ustala się następujące kody formy organizacyjno-prawnej:

1) 0100 — samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;

2) 0200 — jednostka budżetowa;

3) 0300 — instytut badawczy;

4) 0400 — kościół, kościelna osoba prawna lub związek wyznaniowy;

5) 0500 — fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie;

6) 0600 — spółdzielnia;

7) 0700 — działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną;

8) 0800 — spółka cywilna;

9) 0900 — spółka jawna;

10) 1000 — spółka partnerska;

11) 1100 — spółka komandytowa;

12) 1200 — spółka komandytowo-akcyjna;

13) 1300 — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

14) 1400 — spółka akcyjna;

15) 1500 — inna.

3. W przypadku spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego w kodzie, o którym mowa w ust. 2, trzeci znak kodu zastępuje się cyfrą 1.

4. W przypadku podmiotu leczniczego, którego działalność statutowa nie ma na celu osiągania zysku, w kodzie, o którym mowa w ust. 2, czwarty znak kodu zastępuje się cyfrą 2.

§ 6. 1. Część V systemu stanowi 2-znakowy niepowtarzalny kod identyfikujący jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej tego podmiotu, zawierający się w przedziale od 01 do 99.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe nadanie kodu 2-znakowego, nadaje się kod 3-znakowy, zawierający się w przedziale od 100 do 999.

3. Kod, o którym mowa w ust. 1 i 2, pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w podmiocie leczniczym.

§ 7. 1. Część VI systemu stanowi kod rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

2. Każdemu przedsiębiorstwu podmiotu leczniczego nadaje się tylko jeden kod, o którym mowa w ust. 1.

3. Kody rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Część VII systemu stanowi 3-znakowy niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej tego podmiotu, zawierający się w przedziale od 001 do 999.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe nadanie kodu 3-znakowego, nadaje się kod 4-znakowy, zawierający się w przedziale od 1000 do 9999.

3. Kod, o którym mowa w ust. 1 i 2, pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w podmiocie leczniczym.

§ 9. 1. Część VIII systemu stanowi 4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

2. Każdej komórce organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego nadaje się tylko jeden kod, o którym mowa w ust. 1.

3. Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Część IX systemu stanowi kod funkcji ochrony zdrowia.

2. Kody funkcji ochrony zdrowia są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Część X systemu stanowi kod charakteryzujący dziedziny medycyny albo pielęgniarstwa, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

2. Kody dziedzin medycyny albo pielęgniarstwa, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 12. W przypadku podmiotu leczniczego kody stanowiące części IX i X systemu tworzą łącznie profil medyczny i określają zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych w jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

§ 13. 1. Do identyfikacji podmiotu wykonującego działalność leczniczą służy numer księgi rejestrowej tego podmiotu.

2. Do identyfikacji przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego służy 14-znakowy numer REGON tego przedsiębiorstwa.

3. Do identyfikacji jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego służy numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego oraz kod stanowiący część V systemu, oddzielone myślnikiem.

4. Do identyfikacji komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego służy numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego oraz kod stanowiący część VII systemu, oddzielone myślnikiem.

§ 14. 1. Kod stanowiący część I systemu nadaje organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

2. Kod stanowiący część II systemu jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

3. Kody stanowiące części III-X systemu są nadawane na podstawie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

§ 15. Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą złoży wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych niniejszym rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. (poz. 594)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 i Nr 238, poz. 2402 oraz z 2008 r. Nr 77, poz. 464), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).