ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie art. 197 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych, w tym leków, o których mowa w art. 197 ust. 1–3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „ustawą”, udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 2. 1. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy, udzielane skazanym, są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 197 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2 ustawy, są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 197 ust. 1 pkt 5 ustawy, udzielane cudzoziemcom, są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

§ 3. 1. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1, są finansowane na podstawie faktury i miesięcznego zestawienia sporządzanego przez zakład opieki zdrowotnej i stanowiącego załącznik do faktury.

2. Faktura obejmuje kwotę stanowiącą sumę cen świadczeń zdrowotnych wymienionych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia i zawiera:

1) imię i nazwisko osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego;

2) inne dane umożliwiające identyfikację osoby, o której mowa w pkt 1:

a) numer PESEL,

b) datę urodzenia – w przypadku, gdy nie posiada ona numeru PESEL,

c) numer księgi głównej szpitala – w przypadku hospitalizacji;

3) tytuł uprawnienia osoby, o której mowa w pkt 1;

4) datę udzielenia świadczenia;

5) rodzaj i zakres udzielonego świadczenia zdrowotnego;

6) liczbę udzielonych świadczeń zdrowotnych;

7) cenę każdego rodzaju świadczenia zdrowotnego, przewidzianą w umowie z:

a) Narodowym Funduszem Zdrowia,

b) ministrem właściwym do spraw zdrowia – w przypadku świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy;

8) cenę każdego rodzaju świadczenia zdrowotnego, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 7, ustaloną na poziomie:

a) najniższej ceny przewidzianej w umowach zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla danego rodzaju świadczenia, z zastrzeżeniem lit. b,

b) najniższej ceny danego rodzaju świadczenia ustalonej przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mający siedzibę na terenie danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

9) wartość świadczeń zdrowotnych stanowiącą:

a) iloczyn liczby świadczeń i ich ceny, z zastrzeżeniem lit. b,

b) iloczyn liczby osobodni i ich ceny ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7 albo pkt 8 – w przypadku hospitalizacji;

10) datę wystawienia i numer faktury.

4. Cena określona w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z ust. 3 pkt 7 lit. b powinna być dodatkowo potwierdzona przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej poprzez złożenie, w formie pisemnej, oświadczenia określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Leki, o których mowa w § 1, są finansowane na podstawie miesięcznego zestawienia sporządzanego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, które zawiera:

1) imię i nazwisko osoby, której wydano lek;

2) rodzaj uprawnień;

3) kod EAN leku;

4) kwotę podlegającą refundacji.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, sporządzane przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zbiorczych zestawień i informacji, o których mowa w art. 125 i art. 143 ust. 1 ustawy, jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 5. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, są przekazywane w formie pisemnej.

§ 6. Minister Sprawiedliwości albo minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje środki finansowe zakładowi opieki zdrowotnej w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 7. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje środki finansowe oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego zestawienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 156, poz. 1831).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. (poz. 274)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37 i Nr 19, poz. 177.