ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 oraz z 2005 r. Nr 142, poz. 1196) w załączniku nr 3 w tabeli Liczba punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego po Ip. 16 dodaje się Ip. 16a w brzmieniu:


16a Kierowanie specjalizacją lekarza lub lekarza dentysty, w przypadku którego proces szkolenia został zakończony uzyskaniem tytułu specjalisty 50 pkt w roku uzyskania tytułu specjalisty, maks. 100 pkt dyplom uzyskania tytułu specjalisty lub stosowne zaświadczenie wydane przez CEM

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).