ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych

Na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1256) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) naturalna woda mineralna – wodę podziemną wydobywaną jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzującą się stabilnym składem mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi, określonymi według wymagań i kryteriów, o których mowa w § 4 i 5;

2) naturalna woda źródlana – wodę podziemną wydobywaną jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, nieróżniącą się właściwościami i składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonymi w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę;”,

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) otwór – miejsce czerpania naturalnej wody mineralnej lub naturalnej wody źródlanej;

5) ujęcie – zespół urządzeń służących do eksploatacji i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody podziemnej.”,

c) uchyla się pkt 6;

2) w § 4:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpowiada przynajmniej jednemu z kryteriów określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wymagania dotyczące analiz składników określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) określenia obszaru ochrony bezpośredniej ujęcia lub innych środków jego ochrony przed zanieczyszczeniami.”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia;

2) temperatury wody przy ujęciu oraz temperatury otoczenia w czasie pobierania próbek wody do badań, o których mowa w ust. 3;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przewodności lub oporności elektrycznej w określonej temperaturze pomiaru;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zawartości składników niezjonizowanych;”,

– pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) izotopów tlenu (16O–18O) i wodoru (prot – wodór lekki, deuter – wodór ciężki, tryt – wodór promieniotwórczy) oraz proporcji pomiędzy tymi izotopami;

12) braku organicznych składników antropogenicznych, takich jak: pestycydy, detergenty, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Badania mikrobiologiczne wody przy ujęciu mają na względzie stwierdzenie:

1) braku pasożytów i drobnoustrojów chorobotwórczych;

2) braku bakterii z grupy coli w 250 ml w temperaturze 37°C;

3) braku Escherichia coli w 250 ml w temperaturze 44,5°C;

4) braku paciorkowców kałowych w 250 ml;

5) braku Clostridium redukujących siarczyny w 50 ml;

6) braku Pseudomonas aeruginosa w 250 ml;

7) ogólnej liczby bakterii w 1 ml wody w temperaturze:

a) 20–22°C w czasie 72 godzin na agarze w ilości nie większej niż 20,

b) 37°C w czasie 24 godzin na agarze w ilości nie większej niż 5.”,

d) uchyla się ust. 4,

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Wzrost ogólnej liczby bakterii na agarze badany w czasie 12 godzin od rozlania wody do opakowań jednostkowych nie może być wynikiem zanieczyszczenia wody w procesie produkcji i nie powinien przekraczać 100 w 1 ml wody w temperaturze 20–22°C po 72 godzinach i 20 w temperaturze 37°C po 24 godzinach. Przez okres 12 godzin woda przechowywana jest w temperaturze 4°C.

6. Woda w opakowaniu jednostkowym po 12 godzinach od rozlania do opakowań jednostkowych musi spełniać wymagania mikrobiologiczne określone w ust. 3 pkt 1–6.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Naturalne wody źródlane podlegają ocenie i kwalifikacji rodzajowej, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2.

2. Naturalne wody źródlane przy ujęciu i w opakowaniu jednostkowym muszą spełniać wymagania:

1) mikrobiologiczne, o których mowa w § 5 ust. 3–6;

2) chemiczne i fizyczno-chemiczne określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. W znakowaniu naturalnych wód źródlanych podaje się informację „naturalna woda źródlana” oraz informacje, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2–7, § 18 i § 19 ust. 1–3 i 6.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Wody stołowe w opakowaniach jednostkowych muszą spełniać wymagania określone w § 8 ust. 2 dla naturalnych wód źródlanych.

2. Wody stołowe podlegają ocenie i kwalifikacji rodzajowej, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2.

3. Do wód stołowych stosuje się przepisy § 11–16 i § 19 ust. 1–3 i 6.

4. W znakowaniu wód stołowych w opakowaniach jednostkowych podaje się informację „woda stołowa” oraz informacje, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1–7, lub rodzaj i stężenie składników mineralnych dodawanych do określonej naturalnej wody źródlanej.”;

6) w § 14:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Naturalna woda mineralna i naturalna woda źródlana z ujęcia może być poddawana wyłącznie następującym procesom:”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Procesy traktowania naturalnych wód mineralnych i naturalnych wód źródlanych powietrzem wzbogaconym w ozon w celu usunięcia składników, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być stosowane po uprzednim powiadomieniu przez przedsiębiorcę właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz pod warunkiem, że:

1) stosowanie takich procesów jest uzasadnione składem chemicznym danej wody;

2) przedsiębiorca będzie w stanie zapewnić, że procesy te będą skuteczne i bezpieczne ze względu na jakość zdrowotną danej wody;

3) woda z ujęcia spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w § 5 ust. 3.”,

c) w ust. 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dodawania do naturalnej wody mineralnej innych składników niż dwutlenek węgla.”;

7) w § 17:

a) w ust. 2 w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w przypadku wód zawierających powyżej 1,5 mg F/l – napis „Zawiera ponad 1,5 mg/l fluorków. Nie powinna być spożywana przez dzieci poniżej 7 roku życia”,”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W odniesieniu do wód, o których mowa w ust. 2 pkt 8 lit. a, oznakowanie musi zawierać informację, naniesioną czytelną czcionką obok nazwy handlowej danej wody, o oznaczonej w tej wodzie zawartości fluorku.”;

8) w § 19:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oznakowania na opakowaniach naturalnej wody źródlanej lub wody stołowej nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd informacjami, które sugerowałyby, że woda ta jest naturalną wodą mineralną, w szczególności nie mogą zawierać oznaczenia „woda mineralna”.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na zasadzie określonej w ust. 4 dopuszcza się znakowanie naturalnych wód mineralnych informacjami: „pobudza trawienie”, „może polepszyć funkcje wątrobowo-żółciowe” lub podobnymi oznaczeniami.”;

9) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r., a dla fluorków i niklu – od dnia 1 stycznia 2008 r.

2. Naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane i wody stołowe mogą spełniać następujące wymagania dotyczące maksymalnych dopuszczalnych stężeń:

1) do dnia 1 stycznia 2006 r.:

a) azotanów – 10,00 mg/l dla naturalnych wód mineralnych i wód stołowych i 20,00 mg/l dla naturalnych wód źródlanych,

b) azotynów – 0,02 mg/l,

c) pozostałych składników wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia – wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2) do dnia 1 stycznia 2008 r.:

a) fluorków – 1,5 mg/l dla naturalnych wód źródlanych i 2,5 mg/l dla naturalnych wód mineralnych i wód stołowych,

b) niklu – 0,02 mg/l.”;

10) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w kolumnie 3 „Badania pełne w związku z oceną i kwalifikacją wody2)” w wierszu „Składniki niepożądane i toksyczne w nadmiernych stężeniach” wyrazy „wszystkie składniki wymienione w § 5 ust. 2 pkt 2 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „wszystkie składniki wymienione w § 5 ust. 2”;

11) w załączniku nr 5 do rozporządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Według stopnia nasycenia dwutlenkiem węgla:

1) wody nienasycone dwutlenkiem węgla – niegazowane;

2) wody niskonasycone dwutlenkiem węgla – do stężenia 1 500 mg/l CO2;

3) wody średnionasycone dwutlenkiem węgla – od 1 500 do 4 000 mg/l CO2;

4) wody wysokonasycone dwutlenkiem węgla – powyżej 4 000 mg/l CO2.”;

12) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w kolumnie 1 „Oznaczenia” wyraz „Kwaśna” zastępuje się wyrazem „Kwasowęglowa”;

13) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy „ditlenku węgla” zastępuje się, użytymi w odpowiednich przypadkach, wyrazami „dwutlenku węgla”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 96, poz. 959.