ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz leków uzupełniających:

a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. (poz. 2725)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

(PDF)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 195, poz. 1909 oraz z 2004 r. Nr 23, poz. 206), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r.