ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Leki i wyroby medyczne przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na następujące choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte:

1) nowotwory złośliwe, w tym również:

a) raka piersi i raka trzonu macicy, raka piersi w II rzucie hormonoterapii,

b) raka prostaty,

c) neutropenię w chorobach nowotworowych,

d) przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych;

2) schizofrenię oporną na leczenie;

3) choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe;

4) chorobę Alzheimera;

5) padaczkę, w tym również padaczkę oporną na leczenie;

6) chorobę i zespół Parkinsona;

7) miastenię;

8) stwardnienie zanikowe boczne;

9) stwardnienie rozsiane;

10) astmę, przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne;

11) cukrzycę;

12) mukowiscydozę;

13) fenyloketonurię;

14) zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe;

15) akromegalię;

16) moczówkę prostą przysadkową;

17) gruźlicę, w tym również gruźlicę wielolekooporną i inne mykobakteriozy;

18) osteoporozę;

19) niedoczynność tarczycy;

20) jaskrę;

21) przewlekłe owrzodzenia.

§ 2. Ustala się wykaz leków i wyrobów medycznych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1:

1) wydawanych bezpłatnie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 30% ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 50% ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. (poz. 2730)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 195, poz. 1908 oraz z 2004 r. Nr 23, poz. 208), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r.