ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2005 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za:

1) krew,

2) poszczególne składniki krwi

– wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, których wysokość określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2004 r. (poz. 2216).

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KREW PEŁNĄ I POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI KRWI W 2005 R.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki (Dz. U. Nr 159, poz. 1666).