ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1. Instytucjami powołanymi do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych, uprawnionymi do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 59 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), są:

1)   Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie;

2)   Instytut Farmaceutyczny w Warszawie;

3)   Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

4)   Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;

5)   Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Białymstoku;

6)   Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku;

7)   Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach;

8)   Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Krakowie;

9)   (uchylony); 2)

10)  Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Opolu;

11)  Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu;

12)  Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie;

13)  Laboratorium Kontroli Jakości Leków przy Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym we Wrocławiu;

14)  Narodowy Instytut Leków w Warszawie;

15)  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Państwowy Zakład Higieny w Warszawie;

16)  Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do zgłoszeń celnych dokonanych od dnia 2 stycznia 2011 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 3) . 4)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2)    Przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych (Dz. U. poz. 210), które weszło w życie z dniem 1 marca 2013 r.

3)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 lutego 2011 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych (Dz. U. Nr 197, poz. 2035), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2011 r., na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 673).