ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wzorów zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

Na podstawie art. 25d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się wzory zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się wzory zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru (Dz. U. Nr 65, poz. 602).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2004 r. (poz. 2567)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.