ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Resortowe kody identyfikacyjne, zwane dalej „kodami resortowymi”, nadawane są na podstawie informacji zawartych w dokumentach będących podstawą dokonania wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, zwanego dalej „rejestrem”.

§ 2. System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej „systemem”, składa się z dziesięciu części.

§ 3. Część I systemu stanowi składający się z 7 znaków numer księgi rejestrowej zakładu.

§ 4. Część II systemu stanowi 7-znakowy identyfikator z rejestru TERYT dla jednostki podziału terytorialnego, w której położony jest zakład, nadany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm. 3) ).

§ 5. 1. Część III systemu stanowi 2-znakowy kod resortowy podmiotu, który utworzył zakład.

2. Ustala się następujące kody resortowe podmiotów, które tworzą zakłady:

1) minister albo centralny organ administracji rządowej:

a) minister właściwy do spraw zdrowia – kod 11,

b) Minister Obrony Narodowej – kod 12,

c) Minister Sprawiedliwości – kod 13,

d) minister właściwy do spraw wewnętrznych – kod 14,

e) inny minister albo centralny organ administracji rządowej – kod 19;

2) wojewoda – kod 20;

3) jednostka samorządu terytorialnego:

a) województwo – kod 31,

b) powiat – kod 32,

c) gmina – kod 33,

d) gmina miejska na prawach powiatu – kod 34;

4) kościół lub związek wyznaniowy – kod 40;

4a) pracodawca — kod 45;

5) fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie – kod 50;

6) inna krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub osoba fizyczna oraz spółka nieposiadająca osobowości prawnej:

a) osoba fizyczna – kod 71,

b) spółka cywilna – kod 72,

c) spółka jawna – kod 73,

d) spółka partnerska – kod 74,

e) spółka komandytowa – kod 75,

f) spółka komandytowo-akcyjna – kod 76,

g) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kod 77,

h) spółka akcyjna – kod 78,

i) spółdzielnia – kod 79;

7) publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego — kod 80;

8) inne – kod 90.

3. Gdy podmiotem, który utworzył zakład, jest spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo państwowej osoby prawnej — na końcu właściwego kodu dodaje się cyfrę 1.

§ 6. Część IV systemu stanowi 1-znakowy kod resortowy wskazujący formę gospodarki finansowej zakładu:

1) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – kod 1;

2) jednostka budżetowa – kod 2;

3) zakład budżetowy – kod 3;

4) inna – kod 4.

§ 7. 1. Część V systemu stanowi 2-znakowy niepowtarzalny kod resortowy, identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu. Kod zawiera się w przedziale od 01 do 99 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie.

2. Gdy nie jest możliwe zastosowanie kodu 2-znakowego, należy zastosować kod 3-znakowy. Kod powinien zawierać się w przedziale od 100 do 999.

§ 8. 1. Część VI systemu stanowi kod resortowy rodzaju jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 7.

2. Kody resortowe określające rodzaj jednostki organizacyjnej stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Część VII systemu stanowi 3-znakowy kod resortowy, identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach zakładu. Kod zawiera się w przedziale od 001 do 999 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie.

2. Gdy nie jest możliwe zastosowanie kodu 3-znakowego, można zastosować kod 4-znakowy. Kod powinien zawierać się w przedziale od 1000 do 9999.

§ 10. 1. Część VIII systemu stanowi 4-znakowy kod resortowy, charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, zgodnie z listą kodów resortowych określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Kod, o którym mowa w ust. 1, powinien odzwierciedlać rodzaj prowadzonej działalności, uwzględniając w szczególności:

1) choroby i problemy zdrowotne pacjentów;

2) specjalność medyczną kierownika komórki organizacyjnej;

3) rodzaj wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

3. W przypadku nowo powstałych komórek organizacyjnych komórce należy nadać kod resortowy planowanej działalności.

§ 11. 1. Część IX systemu stanowi kod resortowy charakteryzujący funkcję ochrony zdrowia.

2. Kody resortowe określające funkcje ochrony zdrowia realizowane w komórce organizacyjnej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Część X systemu stanowi zestaw 2-znakowych kodów resortowych, charakteryzujących dziedziny medyczne, w których specjalizuje się komórka organizacyjna.

2. Kody resortowe określające dziedziny medyczne, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Do celów identyfikacyjnych zakładu wykorzystuje się numer księgi rejestrowej zakładu.

2. Do celów identyfikacyjnych jednostki organizacyjnej określonej w § 7 wykorzystuje się, oddzielone od siebie myślnikiem, numer księgi rejestrowej zakładu i część V systemu, o której mowa w § 7.

3. Do celów identyfikacyjnych komórki organizacyjnej określonej w § 9 wykorzystuje się, oddzielone od siebie myślnikiem, numer księgi rejestrowej zakładu i część VII systemu, o której mowa w § 9.

§ 13a. Komórki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części 2 „Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej”, oznaczone kodem od 2130 do 2740, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części HP.3. „Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego”, oznaczone kodem od HP.3.1 do HP.3.9.9, mogą być tworzone również w szpitalach.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 30, poz. 379 oraz z 2002 r. Nr 223, poz. 1880).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. (poz. 1797)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382,1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022.