ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dane objęte wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, wzór tego rejestru i tryb dokonywania w nim wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej;

2) kod resortowy lub jego część – system resortowych kodów identyfikacyjnych lub jego część, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy;

3) zakład – zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;

4) jednostka organizacyjna – wyodrębnioną w statucie część zakładu;

5) komórka organizacyjna – wyodrębnioną w statucie lub regulaminie część jednostki organizacyjnej;

6) identyfikator terytorialny – identyfikator jednostki podziału terytorialnego, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm. 3) );

7) system teleinformatyczny RZOZ – oprogramowanie oraz infrastrukturę techniczną służącą do:

a) wprowadzania, gromadzenia i udostępniania danych z elektronicznej bazy danych rejestrowych,

b) utrzymywania skrzynek poczty elektronicznej na potrzeby zakładów, organów rejestrowych oraz administratora centralnego;

8) bezpieczne połączenie internetowe – połączenie umożliwiające bezpieczną wymianę danych w sieci Internet;

9) administrator centralny – jednostkę wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, odpowiedzialną za dostarczenie oraz utrzymanie systemu teleinformatycznego, nadzór nad jego funkcjonowaniem, gromadzenie i bezpieczeństwo elektronicznej bazy danych rejestrowych;

10) elektroniczna baza danych rejestrowych – zbiór danych w formie elektronicznej obejmujący dane związane z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, wpisem zmian oraz wykreśleniem z rejestru zakładów opieki zdrowotnej;

11) profil medyczny zakładu – funkcję ochrony zdrowia realizowaną w stosunku do określonej dziedziny medycyny;

12) certyfikat jakości – certyfikat serii ISO lub certyfikat akredytacyjny.

§ 3. 1. Rejestr zakładów opieki zdrowotnej, zwany dalej „rejestrem”, jest prowadzony w systemie teleinformatycznym RZOZ.

2. Rejestr składa się z ksiąg rejestrowych.

3. Księga rejestrowa składa się z trzech działów.

4. Numer księgi składa się z siedmiu cyfr, w tym:

1) dwie pierwsze to:

a) dla rejestrów prowadzonych przez wojewodów – identyfikator terytorialny województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba zakładu,

b) dla rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia – cyfry „99”;

2) pięć następnych stanowi niepowtarzalny numer zakładu, nadany przez organ rejestrowy, poprzedzony zerami, jeżeli jest zbudowany z mniej niż pięciu cyfr.

5. Księgi rejestrowe prowadzi się osobno dla każdego zakładu i oznacza numerem identyfikacyjnym, zwanym dalej „numerem księgi”.

§ 4. 1. W dziale pierwszym księgi rejestrowej „Oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej” wpisuje się następujące dane:

1) w rubryce pierwszej – część I kodu resortowego (7-znakowy numer księgi rejestrowej zakładu);

2) w rubryce drugiej – datę wpisu zakładu do rejestru;

2a) w rubryce drugiej a — termin czasowego zaprzestania działalności przez zakład (szpital) od dnia......do dnia.......;

3) w rubryce trzeciej – datę wykreślenia zakładu z rejestru;

4) w rubryce czwartej – część IV kodu resortowego (1-znakowy kod wskazujący formę gospodarki finansowej zakładu);

5) w rubryce piątej – pełną nazwę zakładu;

6) w rubryce szóstej – skróconą nazwę zakładu, jeżeli taką zakład posiada;

7) w rubryce siódmej – część II kodu resortowego (7-znakowy identyfikator terytorialny);

8) w rubryce ósmej – adres siedziby zakładu;

9) w rubryce dziewiątej – dane kontaktowe:

a) w polu pierwszym – numer telefonu zakładu, złożony z numeru kierunkowego i właściwego numeru abonenta przedzielonych myślnikiem,

b) w polu drugim – numer faksu zakładu, złożony z numeru kierunkowego i właściwego numeru abonenta przedzielonych myślnikiem,

c) w polu trzecim – adres poczty elektronicznej zakładu, jeżeli zakład taką posiada;

d) w polu czwartym – adres poczty elektronicznej zakładu, o którym mowa w § 13 ust. 6;

10) w rubryce dziesiątej – adres witryny internetowej zakładu, jeżeli zakład taką posiada;

11) w rubryce jedenastej – oznaczenie podmiotu, który utworzył zakład:

a) w polu pierwszym – numer we właściwym rejestrze albo w ewidencji działalności gospodarczej,

b) w polu drugim – część III kodu resortowego (2-znakowy kod podmiotu, który utworzył zakład),

c) w polu trzecim – opis podmiotu tworzącego zakład,

d) w polu czwartym – adres podmiotu tworzącego zakład,

e) w polu piątym – numer REGON,

f) w polu szóstym – numer NIP;

12) w rubryce dwunastej – imię i nazwisko kierownika zakładu;

13) w rubryce trzynastej – certyfikat jakości, jeśli zakład taki posiada:

a) w polu pierwszym – typ certyfikatu,

b) w polu drugim – datę przyznania certyfikatu,

c) w polu trzecim – datę ważności certyfikatu,

d) w polu czwartym – nazwę instytucji certyfikującej,

e) w polu piątym – zakres certyfikacji;

14) w rubryce czternastej – termin rozpoczęcia działalności przez zakład;

15) w rubryce piętnastej – datę powołania rady społecznej zakładu;

16) w rubryce szesnastej – datę zaprzestania działalności zakładu;

17) w rubryce siedemnastej – przyczyny wykreślenia zakładu z rejestru;

18) w rubryce osiemnastej – imię i nazwisko likwidatora;

19) w rubryce dziewiętnastej – informację dotyczącą przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej zlikwidowanego zakładu:

a) w polu pierwszym – nazwę podmiotu przechowującego dokumentację medyczną,

b) w polu drugim – adres podmiotu, o którym mowa w lit. a;

20) w rubryce dwudziestej – uwagi.

2. W przypadku spółki cywilnej w rubryce jedenastej w polu pierwszym i trzecim należy wpisać dane dotyczące wszystkich wspólników.

3. Opisu zakresu certyfikacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 lit. e, dokonuje organ rejestrowy na podstawie przedłożonych przez zakład dokumentów potwierdzających przyznanie certyfikatu.

4. W przypadku zakładów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, w polach, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. a, e, f, wpisuje się dane zakładu.

5. Pole, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. a, pozostawia się niewypełnione w przypadku wydania decyzji, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, dotyczącej zakładów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.

6. Pola, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. e oraz f, mogą pozostać niewypełnione w przypadku wydania decyzji, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1.

7. W przypadku gdy zakład posiada więcej certyfikatów jakości, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 13, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.

8. W przypadku każdego kolejnego czasowego zaprzestania działalności przez zakład (szpital) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.

§ 5. 1.W dziale drugim księgi rejestrowej „Jednostki organizacyjne zakładu” wpisuje się następujące dane:

1) w rubryce pierwszej – nazwę jednostki organizacyjnej;

2) w rubryce drugiej – adres jednostki organizacyjnej;

3) w rubryce trzeciej – datę rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną;

3a) w rubryce trzeciej a — termin czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia......do dnia.......;

4) w rubryce czwartej – datę zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną;

5) w rubryce piątej – część V kodu resortowego (2- lub 3-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu);

6) w rubryce szóstej – część VI kodu resortowego (kody określające rodzaj jednostki organizacyjnej);

7) w rubryce siódmej – 7-znakowy identyfikator terytorialny;

8) w rubryce ósmej – dane kontaktowe jednostki organizacyjnej:

a) w polu pierwszym – numer telefonu zakładu, złożony z numeru kierunkowego i właściwego numeru abonenta przedzielonych myślnikiem,

b) w polu drugim – numer faksu zakładu, złożony z numeru kierunkowego i właściwego numeru abonenta przedzielonych myślnikiem,

c) w polu trzecim – adres poczty elektronicznej, jeżeli jednostka organizacyjna taki posiada;

9) w rubryce dziewiątej – uwagi.

2. W przypadku każdego kolejnego czasowego zaprzestania działalności jednostki organizacyjnej zakładu (szpitala) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3a, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.

§ 6. 1. W dziale trzecim księgi rejestrowej „Komórki organizacyjne zakładu i ich profile medyczne” wpisuje się następujące dane:

1) w rubryce pierwszej – nazwę komórki organizacyjnej;

2) w rubryce drugiej – adres komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż adres jednostki organizacyjnej, w której ją utworzono;

2a) w rubryce drugiej a — 7-znakowy identyfikator terytorialny komórki organizacyjnej, jeżeli jest inny niż identyfikator terytorialny jednostki, w której ją utworzono;

3) w rubryce trzeciej – datę rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną;

3a) w rubryce trzeciej a — termin czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) od dnia.......do dnia......;

4) w rubryce czwartej – datę zakończenia działalności komórki organizacyjnej;

5) w rubryce piątej – część VII kodu resortowego (3– lub 4-znakowy kod identyfikujący komórkę organizacyjną);

6) w rubryce szóstej – część VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej);

7) w rubryce siódmej – profile medyczne komórki organizacyjnej:

a) w polu pierwszym – numer kolejny profilu medycznego,

b) w polu drugim – część IX kodu resortowego (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia),

c) w polu trzecim – część X kodu resortowego (2-znakowy kod resortowy dziedziny medycyny);

8) w rubryce ósmej – część V kodu resortowego (2- lub 3-znakowy kod identyfikujący jednostkę organizacyjną, w obrębie której działa komórka organizacyjna);

9) w rubryce dziewiątej – liczbę łóżek w komórce organizacyjnej:

a) w polu pierwszym – liczbę łóżek ogółem,

b) w polu drugim – liczbę łóżek intensywnej opieki medycznej,

c) w polu trzecim – liczbę łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;

10) w rubryce dziesiątej – liczbę miejsc dla noworodków:

a) w polu pierwszym – liczbę łóżek dla noworodków,

b) w polu drugim – inkubatory;

11) w rubryce jedenastej – liczbę stanowisk dializacyjnych;

12) w rubryce dwunastej – liczbę miejsc dziennych;

13) w rubryce trzynastej – datę dostosowania pomieszczeń i urządzeń komórki organizacyjnej do wymogów wynikających z właściwego aktu prawnego;

14) w rubryce czternastej – uwagi.

2. Komórek organizacyjnych, których działalność nie jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, nie wpisuje się do rejestru.

3. W przypadku gdy w komórce organizacyjnej realizowanych jest wiele profili medycznych, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 7, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.

4. W przypadku każdego kolejnego czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną zakładu (szpitala) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3a, należy wymienić w ramach tej samej rubryki w kolejnych punktach.

§ 7. 1. Księgi rejestrowe stanowią zbiór danych objętych wpisem do rejestru.

2. Podstawę wydania decyzji administracyjnej o wpisie, odmowie lub skreśleniu z rejestru, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy, stanowi wniosek o:

1) wpis zakładu do rejestru;

2) wpis zmian w rejestrze;

3) wykreślenie zakładu z rejestru.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

5. Wpis w rejestrze oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów w obrębie księgi rejestrowej oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu.

6. Dane wpisane w rejestrze nie mogą być z niego usunięte.

§ 8. Dla każdej księgi rejestrowej prowadzone są odrębne akta rejestrowe, na które składają się wnioski, decyzje, załączniki do wniosków oraz inne dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.

§ 9. 1. Wpis do rejestru polega na umieszczeniu za pomocą systemu teleinformatycznego RZOZ danych w elektronicznej bazie danych oraz ich prezentacji w postaci elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym w sieci Internet na witrynie internetowej wskazanej przez administratora centralnego.

2. Umieszczenie danych w elektronicznej bazie danych rejestrowych odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia internetowego oraz wymaga dołączenia podpisu elektronicznego.

3. Administrator centralny zapewnia organom rejestrowym dostęp do systemu teleinformatycznego RZOZ na potrzeby wykonywania przez organy zadań związanych z prowadzeniem rejestru.

§ 10. 1. Wniosek o wpis zakładu do rejestru składa jego kierownik.

2. Do wniosku o wpis zakładu do rejestru dołącza się:

1) wykaz jednostek organizacyjnych zakładu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) wykaz komórek organizacyjnych zakładu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) kopie dokumentów stwierdzających spełnianie przez zakład wymagań określonych w art. 9–11 ustawy, a w szczególności:

a) akt o utworzeniu zakładu,

b) wypis z właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej,

c) statut zakładu,

d) dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym prowadzona będzie działalność zakładu,

e) postanowienie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu,

f) oświadczenie podmiotu tworzącego zakład, w którym wskazany jest kierownik zakładu, oraz jego oświadczenie o przyjęciu obowiązków,

g) uchwałę lub zarządzenie o powołaniu rady społecznej, jeżeli ustawa nakłada obowiązek jej powołania;

h) regulamin porządkowy zakładu.

4) (uchylony).

§ 11. 1. Wniosek o wpis zmian w rejestrze składa kierownik zakładu.

2. Do wniosku o wpis zmian w rejestrze dołącza się dokumenty stanowiące podstawę zmian.

§ 12. 1. Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru składa podmiot, który utworzył zakład.

2. Do wniosku o wykreślenie dołącza się dokumenty będące podstawą wykreślenia zakładu.

§ 13. 1. Wnioski, o których mowa w § 10–12, oraz załączniki, o których mowa w § 10 ust. 2, składane są w formie dokumentów pisemnych.

2. Dane objęte wpisem do rejestru na podstawie wniosków, o których mowa w § 11 i 12, składający wniosek przekazuje również drogą elektroniczną do elektronicznej bazy danych rejestrowych.

3. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 2, odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego RZOZ z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia internetowego oraz podpisu elektronicznego.

4. Organ rejestrowy rezygnuje z przyjmowania dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy przekazanie danych, o których mowa w ust. 2, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

5. Administrator centralny zapewnia warunki techniczne umożliwiające:

1) wykorzystanie systemu teleinformatycznego RZOZ w sposób, o którym mowa w ust. 3;

2) nieodpłatne przydzielanie zakładom i utrzymanie skrzynki poczty elektronicznej do czasu wykreślenia z rejestru oraz wspomaganie procesu dystrybucji podpisów elektronicznych.

6. Adres skrzynki poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 5, składa się z dwóch części:

1) pierwsza część stanowi siedem cyfr księgi rejestrowej zakładu;

2) druga część stanowi dopełnienie w brzmieniu: @zoz.org.pl.

§ 14. Zakład wpisany do rejestru na podstawie dotychczasowych przepisów jest obowiązany, w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r., złożyć wniosek o wpis zmian w rejestrze w zakresie danych, zmienionych rozporządzeniem lub dotychczas nieobjętych wpisem do rejestru.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 864).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r., z wyjątkiem § 13 ust. 2–4 oraz ust. 5 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. (poz. 1781)

Załącznik nr 1

WZÓR

Załącznik nr 2

WZÓR

Załącznik nr 3

WZÓR1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022.