ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o braku konfliktu interesów, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Członkom Komisji Ekonomicznej, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, przysługuje wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Komisji, w sprawach, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy, w wysokości:

1) dla przewodniczącego Komisji — 3000,00 zł,

2) dla zastępcy przewodniczącego Komisji — 2700,00 zł,

3) dla sekretarza Komisji — 2700,00 zł,

4) dla członka Komisji niebędącego osobą, o której mowa w pkt 1–3 — 2500,00 zł

— z uwzględnieniem miesięcznego limitu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

2. Osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 pkt 4, jeżeli nie wykonuje ona faktycznego zastępstwa przewodniczącego Komisji Ekonomicznej, w związku z jego nieobecnością lub zaistnieniem innych okoliczności uniemożliwiających mu osobiste wykonywanie powierzonej funkcji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).