ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście

Na podstawie art. 7a ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz bezpłatnych leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, sposób realizacji recept oraz tryb rozliczania przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z budżetem państwa kosztów tych leków.

§ 2. Ustala się wykaz bezpłatnych leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Recepty wystawione na leki, o których mowa w § 2, realizowane są w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm. 3) ).

§ 4. Refundacja aptece kosztów leków, o których mowa w § 2, rozliczana jest na zasadach określonych w art. 63 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 4) ).

§ 5. 1. Zwrot z budżetu państwa wydatków, obejmujących koszty leków, poniesionych przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia następuje na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów leków wydanych przez apteki na obszarze działania oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatnie osobom uprawnionym do korzystania z leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, sporządzane jest przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zbiorczych zestawień, o których mowa w art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, i przekazywane jest ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż w terminie 15 dni od ich otrzymania.

3. Zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia przez ministra właściwego do spraw zdrowia po sprawdzeniu i zaakceptowaniu zestawienia, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 15 dni od dnia jego zaakceptowania.

4. Za dzień zwrotu wydatków uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 88, poz. 963).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. (poz. 1603)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845, z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 175, poz. 1461.

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.