ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, w tym wykonywanych w miejscu wezwania, w wysokości 350 zł.

§ 2. Ustala się opłatę za wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym wykonywanych w miejscu wezwania, w wysokości 450 zł.

§ 3. Ustala się opłatę za wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich w wysokości będącej iloczynem 200 zł i liczby lekarzy – wspólników spółki.

§ 4. Jeżeli wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich obejmuje więcej niż jedno miejsce wykonywania praktyki, pobiera się ponadto opłatę w wysokości 200 zł za każde następne miejsce wykonywania tej praktyki.

§ 5. Za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub rejestru grupowych praktyk lekarskich, wydane w związku ze zmianą miejsca wykonywania praktyki, ustala się opłatę w wysokości 200 zł.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich (Dz. U. Nr 77, poz. 704), które utraciło moc z dniem 22 lutego 2005 r., na podstawie art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).