ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1

Na podstawie art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U. Nr 188, poz. 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w załączniku nr 1 do rozporządzenia część „Potwierdzenie/Endorsement” otrzymuje brzmienie:

Potwierdzenie/Endorsement:

Zwrócić do/Please return to:

Główny Inspektorat Farmaceutyczny/Main Pharmaceutical Inspectorate

ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, Polska/

12 Senatorska St, 00-082 Warsaw, Poland”;

2)   w załączniku nr 2 do rozporządzenia część „Potwierdzenie/Endorsement” otrzymuje brzmienie:

Potwierdzenie/Endorsement:

Zwrócić do/Please return to:

Główny Inspektorat Farmaceutyczny/Main Pharmaceutical Inspectorate

ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, Polska/

12 Senatorska St, 00-082 Warsaw, Poland”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).