ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

Na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy towarów przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. (poz. 809)

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ

(PDF)1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (M.P. Nr 61, poz. 882), które traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 2020).