ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, zwany dalej „Ośrodkiem”.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Garwolin.

§ 2. Ośrodek jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, prowadzonym w formie jednostki budżetowej finansowanej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3. 1. Ośrodek przeznaczony jest do wykonywania orzeczeń sądu o umieszczeniu nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym, wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217).

2. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) diagnostykę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania;

2) badania i porady lekarskie;

3) leczenie;

4) badania psychologiczne i terapię psychologiczną;

5) rehabilitację leczniczą;

6) badania diagnostyczne, w tym analitykę medyczną;

7) pielęgnację chorych;

8) pielęgnację niepełnosprawnych;

9) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

§ 4. Obszar działania Ośrodka obejmuje cały kraj.

§ 5. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.