ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie udzielania świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o osobie przeprowadzającej kontrolę – należy przez to rozumieć upoważnionego pracownika podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub inną upoważnioną osobę, której na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zlecono przeprowadzenie kontroli.

§ 3. Rozpoczynając kontrolę, osoba przeprowadzająca kontrolę okazuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli świadczeniodawcy lub osobie przez niego upoważnionej wraz z legitymacją służbową albo dowodem osobistym w przypadku osoby przeprowadzającej kontrolę niebędącej pracownikiem podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

§ 4. 1. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych zawiadamia świadczeniodawcę o planowanej kontroli najpóźniej w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych może wystąpić o przygotowanie w szczególności: wskazanych dokumentów, zestawień i obliczeń.

3. Zawiadomienie zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;

2) nazwę podmiotu kontrolowanego;

3) przedmiot i zakres kontroli oraz miejsce przeprowadzania kontroli wraz z terminem jej rozpoczęcia i zakończenia.

§ 5. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę, z zastrzeżeniem § 6, w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy.

§ 6. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

§ 7. 1. Osoba przeprowadzająca kontrolę dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Dowodami są w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświadczenia.

3. Osoba przeprowadzająca kontrolę może żądać sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów.

4. Zgodność odpisów i wyciągów z oryginałami dokumentów oraz prawidłowość zestawień i obliczeń potwierdza świadczeniodawca lub osoba przez niego upoważniona.

§ 8. 1. Członkowie organów statutowych oraz pracownicy świadczeniodawcy udzielają, w wyznaczonym terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Z ustnych wyjaśnień osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół, który podpisują osoba przeprowadzająca kontrolę i osoba składająca wyjaśnienia.

2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę składającą wyjaśnienia, osoba przeprowadzająca kontrolę podpisuje protokół i podaje przyczynę odmowy podpisania protokołu.

3. Każdy może złożyć ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.

4. Osoba przeprowadzająca kontrolę nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, o ile ma ono związek z przedmiotem kontroli.

§ 9. 1. Osoba przeprowadzająca kontrolę może przeprowadzić oględziny obiektu lub innych składników majątkowych.

2. Oględziny przeprowadza się w obecności świadczeniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę i osoba obecna przy oględzinach. Przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. W razie podejrzenia, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty dowodów osoba przeprowadzająca kontrolę zabezpiecza je poprzez:

1) zamknięcie i opieczętowanie w oddzielnym pomieszczeniu w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę;

2) opieczętowanie i oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, świadczeniodawcy lub osobie przez niego upoważnionej;

3) zabranie, za pokwitowaniem, dowodów przez osobę przeprowadzającą kontrolę i przechowywanie ich w siedzibie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

2. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

§ 11. Osoba przeprowadzająca kontrolę, w toku kontroli, informuje świadczeniodawcę o nieprawidłowościach i uchybieniach utrudniających sprawne przeprowadzenie kontroli.

§ 12. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, osoba przeprowadzająca kontrolę niezwłocznie zawiadamia na piśmie podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

§ 13. 1. Po przeprowadzeniu kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności świadczeniodawcy oraz ustalenia kontroli, w tym nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także wnioski wynikające z kontroli.

3. Protokół kontroli zawiera, poza elementami wymienionymi w ust. 2, w szczególności:

1) nazwę i adres świadczeniodawcy;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji świadczeniodawcy, nazwiska i imiona kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych świadczeniodawcy oraz daty objęcia przez nich stanowisk;

3) imiona i nazwiska pracowników, którzy w toku kontroli złożyli wyjaśnienia lub oświadczenia, oraz osób, które złożyły oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 3;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z zaznaczeniem przerw w kontroli;

5) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

6) określenie przedmiotu i zakresu kontroli, okresu objętego kontrolą oraz miejsca przeprowadzenia kontroli;

7) spis załączników;

8) pouczenie świadczeniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu i prawie odmowy podpisania protokołu;

9) wzmiankę o złożeniu zastrzeżeń lub odmowie podpisania protokołu oraz wprowadzonych poprawkach;

10) datę sporządzenia protokołu;

11) parafy osoby przeprowadzającej kontrolę i świadczeniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej na każdej stronie protokołu;

12) datę i miejsce podpisania protokołu.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).