ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych

Na podstawie art. 11hust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, zwanych dalej „rejestrami”;

2) sposób udostępniania danych wpisanych do rejestrów.

§ 2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych prowadzi rejestry w formie elektronicznej, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie.

§ 3. 1. Wpisu danych do rejestrów dokonuje się na podstawie dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę lub położną w postępowaniu w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

2. Wpisu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

§ 4. Do rejestrów wpisuje się dane pielęgniarki, położnej wpisanej na listę członków danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

§ 5. Wpisu do rejestrów innej okręgowej rady można dokonać, gdy pielęgniarka, położna została wykreślona z rejestru okręgowej rady, w którym dotychczas była wpisana.

§ 6. Zmiany danych pielęgniarki, położnej wpisanej do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki, położnej.

§ 7. Dane zawarte w rejestrach nie mogą być z nich usunięte.

§ 8. 1. Wypis z rejestru wydaje się na wniosek osoby wpisanej do rejestru w zakresie dotyczącym tej osoby.

2. Wypisu z rejestru dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885.