ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa leku* Postać
1 Acidum acetylsalicylicum tabletki od 0,3 do 0,5 g
2 Amiodaroni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (150 mg/3 ml)
3 Atropin sulfas roztwór do wstrzykiwań (0,5 mg/ml; 1 mg/ml)
4 Captoprilum tabletki 12,5 mg
5 Clemastinum roztwór do wstrzykiwań (2 mg/2 ml)
6 Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań (1 mg/ml)
7 Diazepamum roztwór do wstrzykiwań lub wlewka doodbytnicza (do 10 mg/2,5 ml)
8 Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (20 mg/ml)
9 Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań (1 mg/ml)
10 Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań (0,5 mq/5ml)
11 Furosemidum roztwór do wstrzykiwań (20 mg/2 ml)
12 Glucagon hydrochloride roztwór do wstrzykiwań (1 mg/fiol. + rozpuszczalnik)
13 Glucosum 20 % roztwór do wstrzykiwań (200 mq/ml)
14 Glucosum 5 % roztwór do wlewu dożylnego (50 mg/ml)
15 Gliceroli trinitras tabletki 0,5 mg;

aerozol do stosowania podjęzykowego

16 Hydrocortisonum lub Methylprednisolonum roztwór do wstrzykiwań (Hydrocortisonum 100 mg/ml; 250 mg/2ml); (Methylprednisolonum 500 mg/fiol.; 1 g/fiol.)
17 Ketoprofenum roztwór do wstrzykiwań (100mq/2ml)
18 Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (100 mg/2 ml)
19 Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań (200 mg/ml)
20 Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań (10 mg/2 ml)
21 Midazolamum

po konsultacji z lekarzem

roztwór do wstrzykiwań (5 mg/amp.)
22 Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań (10 mg/ml; 20 mg/ml)
23 Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań (0,4 mq/ml)
24 Natriichloridum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego
25 Ptyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny roztwór do wlewu dożylnego
26 Salbutamolum aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji
27 Solutio Ringeri roztwór do wlewu dożylnego
28 Tlen medyczny gaz

* Droga podania leków wymienionych w tabeli zgodna z drogą podania określoną w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.