ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie Rejestru Korzyści

Na podstawie art. 39c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zgłoszenia do Rejestru Korzyści informacji, o których mowa w art. 39a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy;

3) wzór Rejestru Korzyści;

4) sposób prowadzenia Rejestru Korzyści.

§ 2. Wzór zgłoszenia do Rejestru Korzyści informacji, o których mowa w art. 39a ust. 3 i 4 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór Rejestru Korzyści określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Rejestr Korzyści prowadzi się w formie elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków.

2. Wpisu danych do Rejestru Korzyści dokonuje się pod kolejnym numerem.

3. Treść wpisu, zmiany wpisu lub jego skreślenie muszą być zgodne z informacjami zawartymi w dokumentach, których wzory zostały określone w § 2 i 3.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. (poz. 356)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305.