ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114, poz. 780) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

2) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestr świadczeń obejmuje dane dotyczące udzielonego świadczenia zdrowotnego:

1) charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia zdrowotnego;

2) kod świadczenia, wynikający z funkcji ochrony zdrowia oraz jednostki sprawozdawczej, określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, zwany dalej „kodem świadczenia”;

3) kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, który tworzą pierwsze trzy znaki, a jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone w oddziale szpitalnym — pięć znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki;

4) kody nie więcej niż trzech przyczyn współistniejących istotnych dla udzielenia tego świadczenia zdrowotnego według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone w oddziale szpitalnym, które tworzy pierwsze pięć znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki;

5) kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (pełen kod składa się z siedmiu znaków), z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;

6) datę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego, a jeżeli świadczenie zdrowotne obejmuje dokonanie przeszczepu — dodatkowo datę jego wykonania;

7) datę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego;

8) liczbę dni lub osobodni, w których udzielano świadczenia zdrowotnego — w przypadku gdy jednostką sprawozdawczą, o której mowa w pkt 2, jest osoba leczona, cykl leczenia lub sesja;

9) datę wpisu do rejestru danych dotyczących osób oczekujących na udzielenie świadczenia, zwanego dalej „listą oczekujących”, oraz kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu terminu, określone w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy — jeżeli udzielone świadczenie jest przyczyną skreślenia z listy;

10) identyfikator świadczeniodawcy udzielającego świadczenia zdrowotnego określony według załącznika nr 3 do rozporządzenia, zwany dalej „identyfikatorem świadczeniodawcy”;

11) identyfikator osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego lub osoby odpowiedzialnej za jego udzielenie, na który składa się:

a) numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku gdy osoba wykonuje zawód medyczny, dla którego nie jest przyznawany numer prawa wykonywania zawodu — numer PESEL,

b) kod przynależności do danej grupy zawodowej, określony w tabeli nr 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia;

12) charakteryzujące skierowanie lub zlecenie, jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na podstawie skierowania lub zlecenia:

a) datę wystawienia skierowania lub zlecenia,

b) identyfikator skierowania lub zlecenia, jeżeli występuje,

c) identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie lub zlecenie albo pełna nazwa innego podmiotu uprawnionego do zlecania świadczeń finansowanych ze środków publicznych,

d) numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub felczera wystawiającego skierowanie lub zlecenie.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy jednostką sprawozdawczą, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest pobyt w oddziale szpitalnym, wszystkie pobyty osoby, której udzielono świadczenia, pomiędzy wpisem i wypisem do księgi głównej przyjęć i wypisów, stanowią jedną hospitalizację. W tym przypadku dane charakteryzujące poszczególne pobyty w oddziale są grupowane, a rejestr świadczeń obejmuje dodatkowo:

1) kod trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony według załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) numer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, wraz z numerem księgi głównej;

3) kod trybu wypisu osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony według załącznika nr 2 do rozporządzenia; jeżeli przyczyną wypisu jest zgon — dodatkowo kod bezpośredniej przyczyny zgonu według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych; kod tworzy pierwsze pięć znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki.”,

c) w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) o których mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b,”,

d) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) datę przyjęcia do naprawy;”,

e) w ust. 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) o których mowa w ust. 1 pkt 12,”;

3) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) identyfikator osoby oraz kod identyfikatora, określone zgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia;”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem, z zastrzeżeniem § 5a, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane dotyczące każdego świadczenia wynikającego z umowy z Funduszem, w tym także wykonanego powyżej wartości umowy, gromadzone w zakresie określonym w § 3, odpowiednio do rodzaju udzielonego świadczenia.

2. Zakres przekazywanych danych charakteryzujących osobę, której udzielono świadczenia, określony w § 3 ust. 1 pkt 1, zależy od tytułu uprawnienia do świadczeń i obejmuje w przypadku:

1) ubezpieczonych — dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 6 lit. a i pkt 7 lit. a, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5;

2) osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji — dane, o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i 4—7;

3) świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni — dane, o których mowa w § 4pkt 1,2, 6 i 7.

3. Świadczeniodawcy realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, przekazują odpowiednio dane, o których mowa w:

1) § 3 ust. 2 pkt 2, 3 lit. a—c i pkt 4 — jeżeli realizują zlecenie na przedmioty ortopedyczne albo na środki pomocnicze;

2) § 3 ust. 3 pkt 2–4 — jeżeli dokonują napraw przedmiotów ortopedycznych.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej działający w ramach umów z Funduszem gromadzą i przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane o świadczeniach udzielonych świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji:

1) którzy złożyli deklarację wyboru — w zakresie określonym w ust. 2 i 3;

2) spoza terenu objętego właściwością oddziału Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę — w zakresie określonym w § 3 ust. 1.

2. Świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do porad udzielonych osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje dane, o których mowa w § 4 pkt 1, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane o których mowa w § 4 pkt 4 i 5, oraz dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6.

3. Świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, w odniesieniu do świadczeń innych niż porada, udzielonych osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje dane zbiorcze według kodów świadczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w zakresie:

1) opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

a) liczbę bilansów zdrowia według grup wiekowych, zgodnych z odrębnymi przepisami,

b) liczbę badań według rodzajów badań określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia,

c) liczbę pozostałych udzielonych świadczeń;

2) opieki pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej — liczbę udzielonych świadczeń;

3) opieki pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania:

a) liczbę bilansów zdrowia według grup wiekowych zgodnych z odrębnymi przepisami,

b) liczbę szczepień według grup wiekowych zgodnych z odrębnymi przepisami,

c) liczbę pozostałych udzielonych świadczeń,

d) liczbę uczniów objętych grupową profilaktyką fluorkową;

4) transportu sanitarnego — liczbę wykonanych przewozów według celów określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia.”;

6) w § 7:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia następujące dane dotyczące oczekujących na udzielenie świadczenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych:

1) liczbę oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca,

2) średni rzeczywisty czas oczekiwania, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia

— według poszczególnych kryteriów medycznych, określonych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy.”;

b) uchyla się ust. 3;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tworzą i prowadzą dodatkowo:

1) rejestr osób objętych opieką, zgłoszonych w deklaracjach wyboru, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, zwany dalej „rejestrem deklaracji poz”;

2) rejestr danych dotyczących dzieci i młodzieży objętych opieką, zwany dalej „rejestrem deklaracji medycyny szkolnej” —w przypadku świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

2. W rejestrze deklaracji poz gromadzone są dane:

1) numer prawa wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, do których została złożona deklaracja, a w przypadku pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej dodatkowo numer PESEL;

2) dotyczące osób objętych opieką:

a) identyfikator, którym jest:

— numer PESEL — w przypadku osób, którym nadano ten numer,

— numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ustawy — dodatkowo w przypadku osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji,

b) dane, o których mowa w § 4 pkt 2, a jeżeli identyfikatorem, o którym mowa w lit. a, nie jest numer PESEL, dodatkowo dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5,

c) dane, o których mowa w § 4 pkt 3;

3) oznaczenie typu deklaracji, ustalone między Funduszem a świadczeniodawcą;

4) data dokonania wyboru;

5) data rezygnacji z opieki — jeżeli jest znana świadczeniodawcy;

6) niezbędne do rozliczenia deklaracji z Funduszem, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych.

3. W rejestrze deklaracji medycyny szkolnej gromadzone są:

1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a i b; pkt 3, 4 i 6;

2) oznaczenie szkoły (placówki) oraz klasy w sposób ustalony między Funduszem a świadczeniodawcą.

4. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu z rejestru, o którym mowa:

1) w ust. 2 — dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4 i 6;

2) w ust. 3 — dane, o których mowa w ust. 3.”;

8) w § 9 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zasady weryfikacji, o której mowa w ust. 4 pkt 3, są jawne i zamieszczane na stronie internetowej właściwego podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych.”;

9) w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Świadczeniodawcy przekazują dane, o których mowa w § 5, § 5a, § 6, § 7 ust. 2a i 4 i § 8 ust. 4, dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia. Dane mogą być przekazywane także w trakcie okresu sprawozdawczego.

2. Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych może przedłużyć termin przekazania danych, o których mowa w ust. 1.”;

10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 1 kwietnia 2008 r. świadczeniodawcy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia:

1) informację o średnim przewidywanym czasie oczekiwania, określonym zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, oraz łącznej liczbie osób oczekujących, według poszczególnych kryteriów medycznych, zastosowanych przy wyznaczaniu terminu, określonych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy:

a) w poszczególnych komórkach organizacyjnych,

b) na wybrane procedury oraz na leczenie w ramach programów terapeutycznych i na świadczenia z zakresu chemioterapii, określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

2) w odniesieniu do osób wpisywanych na listę od dnia wejścia w życie rozporządzenia, następujące dane dotyczące oczekujących na udzielenie świadczenia w poszczególnych komórkach organizacyjnych, według poszczególnych kryteriów medycznych, zastosowanych przy wyznaczaniu terminu, określonych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy:

a) średni rzeczywisty czas oczekiwania, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia,

b) liczbę osób oczekujących.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane i przekazywane po raz pierwszy według stanu na dzień 31 marca 2007 r.”;

11) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

13) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1:

— w nagłówku kolumny 1 wyraz „Nawa” zastępuje się wyrazem „Nazwa”;

— dodaje się jako ostatnią pozycję wiersz w brzmieniu:


psycholog 50

b) w tabeli nr 4:

— uchyla się Ip. 6,

— Ip. 7 otrzymuje brzmienie:


7 numer dokumentacji medycznej NN W przypadku gdy osoba nie posiada żadnego z identyfikatorów wymienionych w Ip. 1—5

c) uchyla się tabelę nr 4a,

d) tabela nr 5 otrzymuje brzmienie:


Tabela nr 5. Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz kod i identyfikator dokumentów potwierdzających te uprawnienia

uprawnienie dokument potwierdzający uprawnienie
tytuł kod tytułu kod identyfikator (zakres danych identyfikujących dokument)
1 2 3 4
ubezpieczony U K — w przypadku karty ubezpieczenia zdrowotnego numer identyfikacyjny karty

NK — w przypadku innego dokumentu, który zgodnie z art. 240 ustawy do czasu wydania karty ubezpieczenia zdrowotnego potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

nazwa dokumentu oraz seria i numer dokumentu, jeżeli występuje

świadczeniobiorca inny niż ubezpieczony, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy

N

A — w przypadku decyzji, o której mowa w art. 54 ustawy

data wystawienia, organ wystawiający, identyfikator — jeżeli występuje, numer identyfikacyjny gminy z rejestru TERYT (o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) — jeżeli jest znany świadczeniodawcy

osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji UE E — w przypadku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego numer identyfikacyjny karty oraz data ważności

O — w przypadku poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ustawy

numer poświadczenia, data wystawienia poświadczenia, data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu
F — w przypadku formularza serii E rodzaj druku, data wystawienia formularza, data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, która wystawiła formularz, akronim nazwy tej instytucji i jej numer identyfikacyjny, dane identyfikujące osobę, której wydano formularz (imię, nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny — jeżeli podano w dokumencie)
C — w przypadku certyfikatu zastępującego EKUZ data wystawienia certyfikatu oraz data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu

osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy

UM T — w przypadku paszportu seria i numer paszportu

osoba niebędąca ubezpieczonym, posiadająca uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 pkt 1–5 ustawy

IN niewymagane niewymagane

e) w tabeli nr 7 w kolumnie — „przyczyna” opis kodu 1 otrzymuje brzmienie:

„wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę”;

14) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

15) uchyla się załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. (poz. 1756)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410 i Nr 227, poz. 1658.