ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Na podstawie art. 134 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie reguluje:

1) tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu, zwanemu dalej „nauczycielem”, urlopu dla poratowania zdrowia;

2) sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „orzeczeniem”.

§ 2. Orzeczenie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej „lekarzem”, na podstawie:

1) wyniku badania lekarskiego;

2) wyników badań pomocniczych i konsultacji specjalistycznych, których przeprowadzenie uzna za niezbędne;

3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

§ 3. W przypadku zlecania badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, o których mowa w § 2 pkt 2, lekarz wystawia osobie badanej skierowanie na ich wykonanie.

§ 4.1. Na podstawie wyników badań, o których mowa w § 2, lekarz wydaje orzeczenie zawierające:

1) imię, nazwisko i adres nauczyciela;

2) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadają-cych numeru PESEL — nazwę i numer dokumentu tożsamości;

3) wskazanie okresu, na jaki urlop powinien być udzielony, nie dłużej jednak niż sześć miesięcy, oraz

4) uzasadnienie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia.

2. Orzeczenie sporządza się z kopią, przy czym oryginał doręcza się za pokwitowaniem nauczycielowi, a kopię dołącza się do indywidualnej dokumentacji medycznej nauczyciela.

3. O wydaniu orzeczenia lekarz powiadamia listownie podstawową jednostkę służby medycyny pracy, o ile możliwe jest jej ustalenie, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad nauczycielem akademickim.

§ 5. Lekarz prowadzi ewidencję wydanych orzeczeń zawierającą następujące dane:

1) imię, nazwisko i adres nauczyciela;

2) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadają-cych numeru PESEL — nazwę i numer dokumentu tożsamości;

3) datę wydania;

4) wnioskowany okres urlopu dla poratowania zdrowia;

5) numer orzeczenia;

6) potwierdzenie odbioru.

§ 6. Do udostępniania dokumentacji medycznej, o której mowa w § 4 i 5, przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją medyczną stosuje się odpowiednio.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (M. P. Nr 15, poz. 100), które zgodnie z art. 275 ust. 2 w związku z art. 276 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658) utraciło moc z dniem 1 września 2006 r.