ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanym dalej „urzędem”, tworzy się formację obrony cywilnej pod nazwą „Zespół do Spraw Obrony Cywilnej”, zwaną dalej „Zespołem”.

§ 2. Zespół przeznaczony jest do reagowania i współdziałania, ze specjalistycznymi służbami na wypadek wojny i w sytuacjach zaistnienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń nadzwyczajnych oraz zwalczania ich skutków w zakresie prowadzenia ochrony obiektów, ewakuacji osób i mienia, a także ochrony zabytków znajdujących się w obiektach urzędu.

§ 3. W skład zespołu wchodzą 42 osoby, w tym:

1) kierownik zespołu — kierownik komórki organizacyjnej urzędu właściwej do spraw administracyjno-gospodarczych;

2) zastępcy kierownika:

a) pierwszy zastępca kierownika — zastępca kierownika komórki organizacyjnej urzędu właściwej do spraw administracyjno-gospodarczych,

b) drugi zastępca kierownika — naczelnik wydziału gospodarczego komórki organizacyjnej urzędu właściwej do spraw administracyjno-gospodarczych;

3) specjalista do spraw ochrony — pracownik komórki organizacyjnej urzędu właściwej do spraw administracyjno-gospodarczych, zatrudniony na stanowisku, na którym realizowane są zadania z zakresu ochrony obiektów;

4) specjalista do spraw obrony cywilnej — pracownik komórki organizacyjnej urzędu właściwej do spraw administracyjno-gospodarczych, zatrudniony na stanowisku, na którym realizowane są zadania z zakresu obrony cywilnej;

5) specjalista do spraw ochrony zabytków — pracownik komórki organizacyjnej urzędu właściwej do spraw administracyjno-gospodarczych, zatrudniony na stanowisku, na którym realizowane są zadania z zakresu ochrony zabytków;

6) 36 ratowników, powołanych spośród pracowników urzędu, podzielonych na 3 drużyny:

a) ratownictwa ogólnego,

b) porządkowo-ochronną,

c) ochrony i ewakuacji zabytków.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.