ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni 2)

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. Nr 85, poz. 801 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 460) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli:

a) poz. 16 otrzymuje brzmienie:

b) poz. 107 otrzymuje brzmienie:

c) poz. 124 otrzymuje brzmienie:

d) poz. 128 otrzymuje brzmienie:

e) poz. 165 otrzymuje brzmienie:

f) poz. 170 otrzymuje brzmienie:

g) poz. 202 otrzymuje brzmienie:

h) poz. 212 otrzymuje brzmienie:

i) poz. 219 otrzymuje brzmienie:

j) poz. 233 otrzymuje brzmienie:

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części A w tabeli: a) poz. 56 otrzymuje brzmienie:

b) poz. 74 otrzymuje brzmienie:

c) poz. 149 otrzymuje brzmienie:

d) poz. 174 otrzymuje brzmienie:

e) poz. 187 otrzymuje brzmienie:

f) po poz. 193 dodaje się poz. 193a w brzmieniu:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a, e i f, które wchodzą w życie z dniem 16 grudnia 2006 r.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Niniejszym rozporządzeniem wdraża się postanowienia dyrektywy 2004/115/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów (Dz. Urz. UE L 374 z 22.12.2004, str. 64).