ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801 oraz z 2010 r. Nr 159, poz. 1073) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1:

— pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, przy czym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej kod przyczyny głównej podaje się wyłącznie w przypadkach określonych w tabeli nr 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia; jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone w oddziale szpitalnym, przyczyną główną jest rozpoznanie przy wypisie, wpisane do księgi chorych komórki organizacyjnej, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

4) kody nie więcej niż trzech przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;”,

— w pkt 12 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie lub zlecenie albo pełna nazwa innego podmiotu uprawnionego do zlecania świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz VIII część kodu resortowego, jeżeli została nadana,”,

— pkt 13 i 13a otrzymują brzmienie:

„13) kod trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego, określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia — w przypadku udzielenia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

13a) informację, czy świadczenie zdrowotne zostało udzielone w warunkach, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm. 3) ) lub w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 4) );”,

b) w ust. 6 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) kod rodzaju transportu sanitarnego oznaczony zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej, określonym w przepisach o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych,”,

c) w ust. 8 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) kod świadczeniodawcy, określony przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jeżeli został nadany;”;

2) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane o udzielonych świadczeniach w zakresie określonym:

1) w ust. 2 i 3 — w stosunku do osób, które złożyły deklarację wyboru, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, u tego świadczeniodawcy;

2) w § 3 ust. 1 — w stosunku do osób innych niż wymienione w pkt 1.

2. Świadczeniodawcy w odniesieniu do świadczeń udzielonych osobom, które złożyły deklarację wyboru, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, przekazują, w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest:

1) porada — dane:

a) o których mowa w § 4 pkt 1, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL — dodatkowo imię i nazwisko dziecka,

b) kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT,

c) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 6;

2) bilans zdrowia, porada patronażowa lub wizyta patronażowa — dane:

a) o których mowa w § 4 pkt 1, a jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także dane, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL — dodatkowo imię i nazwisko dziecka,

b) kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT,

c) dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6.”;

3) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z Funduszem w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia:

1) dane dotyczące oczekujących na udzielenie świadczenia na każdej liście oczekujących:

a) liczbę oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,

b) średni czas oczekiwania, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia,

c) łączną liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,

d) liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,

e) liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich sześciu miesiącach

— według grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy;

2) datę okresowej oceny każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących, dokonanej zgodnie z art. 21 ustawy w danym okresie sprawozdawczym;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 2, udzielający świadczeń, które znajdują się w wykazie określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia dodatkowo z każdej listy oczekujących dane:

1) o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 3 lit. a — dotyczące osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca,

2) o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt 7 — dotyczące osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym

— według grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy.”,

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia — jeżeli udzielają świadczeń finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Świadczeniodawcy przekazują co miesiąc dane, o których mowa w ust. 2—3, nie później niż w terminie dziesięciu dni od zakończenia miesiąca.”;

4) w § 9:

a) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b, pkt 3, 4 i 6;”,

— po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) numer PESEL pielęgniarki, położnej albo higienistki szkolnej, sprawującej profilaktyczną opiekę nad uczniami, a w przypadku pielęgniarki lub położnej dodatkowo numer prawa wykonywania zawodu;”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w ust. 2 — dane, o których mowa:

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a i b, pkt 3, 4 i 6, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL — identyfikator jednego z rodziców albo identyfikator opiekuna prawnego dziecka,

b) w § 4 pkt 3 lit. a—d oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT;”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli nr 3:

a) wiersz 1.3.1 otrzymuje brzmienie:


1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej porada 2.4
porada patronażowa 2.5
bilans zdrowia 2.17

b) wiersze 6.1.3—6.3 otrzymują brzmienie:


6.1.3. Opieka nad zdrowym dzieckiem Obejmuje obowiązkowe szczepienia ochronne wykonane dzieciom. 43.*
6.1.4. Inna 44.*
6.2. Medycyna szkolna porada 45.4
wizyta 45.6
bilans zdrowia 45.17
badanie (test) przesiewowe 45.20
świadczenia profilaktyczne 45.21
osoba leczona 45.11
6.3. Zapobieganie chorobom zakaźnym Obejmuje szczepienia finansowane ze środków publicznych wykonywane osobom powyżej 18 roku życia. 46.*

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 8 wiersz 4 otrzymuje brzmienie:


4 osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji UE E — w przypadku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego numer identyfikacyjny karty oraz data ważności
O — w przypadku poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ustawy numer poświadczenia, data wystawienia poświadczenia, data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu
F — w przypadku dokumentów wystawionych na formularzu serii E lub dokumentów przenośnych serii S albo DA1 rodzaj dokumentu, data wystawienia dokumentu, data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, która wystawiła dokument, akronim nazwy tej instytucji i jej numer identyfikacyjny, dane identyfikujące osobę, której wydano dokument (imię, nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny — jeżeli podano w dokumencie)
C — w przypadku certyfikatu zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego data wystawienia certyfikatu oraz data początku okresu obowiązywania dokumentu, data końca okresu obowiązywania dokumentu

b) tabela nr 10 otrzymuje brzmienie:


Tabela nr 10. Kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących

Przyczyna Kod
wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę 1
powiadomienie przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji 2
zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju przez danego świadczeniodawcę 3
przeniesienie osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę oczekujących u danego świadczeniodawcy 5
zgon osoby wpisanej na listę oczekujących 6
potwierdzona przez Fundusz informacja, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy 7
inna przyczyna 9

7) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

9) dodaje się załącznik nr 10 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Dane, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. c—e i pkt 2 oraz ust. 2a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są przekazywane przez świadczeniodawców po raz pierwszy za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsze rozporządzenie weszło w życie.

2. Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy dyrektor wojewódzkiego oddziału Funduszu może zwolnić jednorazowo na czas określony, nie dłużej jednak niż na trzy miesiące, świadczeniodawcę z obowiązku przekazania danych, o których mowa w § 8 ust. 2a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. (poz. 1273)

Załącznik 1 Kody trybu przyjęcia

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i 658 i Nr 122, poz. 696.

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208, poz. 1240 i 1241.