ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136 i Nr 223, poz. 1793 oraz z 2010 r. Nr 192, poz. 1285 i Nr 252, poz. 1698) w załączniku nr 1 w lp. II pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1 Lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, posiadający jednocześnie specjalizację (ewentualnie I stopnia) w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału x* x* * lub lekarz specjalista w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału, po kursie w zakresie podstaw balneologii
2 Lekarz specjalista medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, a w przypadku kierunków leczniczych: choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby kobiece, choroby nerek i dróg moczowych, choroby dolnych dróg oddechowych, cukrzyca, choroby oka i przydatków oka zapewnione konsultacje lekarza specjalisty w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału x*(**) x*(**) * lub lekarz specjalista w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału po kursie w zakresie podstaw balneologii

** lub lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii, lub lekarz specjalista rehabilitacji medycznej będący jednocześnie lekarzem specjalistą w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału


§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego udzielanych od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203.