ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące opłaty za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi:

1) 275,00 zł — za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;

2) 180,00 zł — za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;

3) 263,00 zł — za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;

4) 90,00 zł — za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

5) 1111,00 zł — za dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

6) 1111,00 zł — za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

7) 1534,00 zł — za jednostkę koncentratu granulocytarnego;

8) 112,00 zł — za jednostkę osocza świeżo mrożonego;

9) 195,00 zł — za jednostkę krioprecypitatu.

2. W przypadku gdy składniki krwi wymienione w ust. 1 pkt 8 i 9 poddano karencji, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 25 zł.

3. W przypadku gdy osocze świeżo mrożone poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 8, podwyższa się o 123 zł.

4. W przypadku gdy dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 506 zł.

5. W przypadku gdy jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz 7, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, poddano napromienianiu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 26 zł.

6. W przypadku gdy jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, poddano filtrowaniu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 83 zł.

7. W przypadku gdy dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w ust. l pkt 4 i 5, poddano filtrowaniu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 130 zł.

8. W przypadku gdy jednostkę składników krwi, o których mowa w ust. l pkt 2 i 3, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, poddano przemywaniu, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 96 zł.

9. W przypadku gdy jednostkę lub dawkę terapeutyczną krwi lub jej składników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9, poddano podziałowi, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 45 zł.

10. W przypadku gdy jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, lub dawkę terapeutyczną składników krwi, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, poddano rekonstytucji, opłaty wymienione w tych przepisach podwyższa się o 138 zł.

11. Opłaty, o których mowa w ust. 1-10, podlegają sumowaniu, jeżeli składnik krwi wymieniony w ust. 1 poddano czynnościom określonym w ust. 2-10.

12. Określenie:

1) jednostka krwi pełnej konserwowanej, użyte w ust. 1 pkt 1, oznacza 450 ml (± 10%) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;

2) jednostka koncentratu krwinek czerwonych, użyte w ust. 1 pkt 2 i 3, oznacza odpowiednią objętość składnika zawierającą nie mniej niż 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;

3) jednostka koncentratu krwinek płytkowych, użyte w ust. 1 pkt 4, oznacza krwinki płytkowe uzyskane z jednostki krwi pełnej;

4) dawka terapeutyczna koncentratu krwinek płytkowych z aferezy, użyte w ust. 1 pkt 5, oznacza krwinki płytkowe uzyskane przy użyciu separatora komórkowego (zawierająca nie mniej niż 3 × 1011 krwinek płytkowych);

5) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy, użyte w ust. 1 pkt 6, oznacza koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierająca nie mniej niż 3 × 1011 krwinek płytkowych);

6) jednostka koncentratu granulocytarnego, użyte w ust. 1 pkt 7, oznacza składnik krwi zawierający granulocyty zawieszone w osoczu, otrzymany od jednego dawcy metodą aferezy;

7) jednostka osocza świeżo mrożonego, użyte w ust. 1 pkt 8, oznacza co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej, a uzyskana metodą aferezy oznacza 200 ml; jednostka osocza świeżo mrożonego wydawana do przetoczenia biorcy musi być po karencji lub po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych;

8) jednostka krioprecypitatu, użyte w ust. 1 pkt 9, oznacza frakcję krioglobulin w objętości 20-30 ml uzyskaną z jednej jednostki osocza świeżo mrożonego.

13. Określenie dawka terapeutyczna, użyte w ust. 1 pkt 5 i 6, oznacza preparat spełniający parametry kontroli jakości dla danego składnika krwi.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 3)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 742 i 908.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1309).