ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz i zakres udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) tryb przekazywania środków publicznych na realizację tych świadczeń;

3) sposób ustalania ceny tych świadczeń oraz sposób ich finansowania;

4) podmioty sprawujące ocenę ich jakości.

§ 2. 1. Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w § 1 pkt 1, zwanych dalej „świadczeniami”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres świadczeń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcom, z którymi minister właściwy do spraw zdrowia, zwany dalej „ministrem”, zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń, zwaną dalej „umową”.

2. (uchylony).

§ 4. (uchylony).

§ 5. (uchylony).

§ 6. 1. Minister dokonuje wyboru świadczeniodawców, z którymi ma zostać zawarta umowa o udzielenie świadczeń, biorąc pod uwagę:

1) (uchylony);

2) wysokość środków finansowych planowanych na te świadczenia na następny rok kalendarzowy.

2. (uchylony).

§ 7. Minister zawiera umowy w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczą te umowy.

§ 8. Ceny świadczeń ustala się w wyniku negocjacji ze świadczeniodawcami, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) koszty przedstawiane przez świadczeniodawców, uwzględniające koszty przygotowania i wykonania świadczenia;

2) informacje dotyczące kosztów świadczeń będące w dyspozycji ministra;

3) ceny świadczeń określone w umowach zawartych w dwóch poprzednich latach.

§ 9. 1. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcom, po przedstawieniu i zaakceptowaniu faktur za udzielone świadczenia oraz rozliczeń sporządzonych według wzoru i w terminach określonych w umowie.

2. Środki publiczne, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przeznacza wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy.

§ 10. (uchylony).

§ 11. 1. Ocenę jakości świadczeń sprawuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem oceny jakości świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1–10, której dokonuje Rada zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

2. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia składa ministrowi sprawozdania z oceny jakości świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, do dnia 30 czerwca — za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 12. Umowy na 2005 r. zawiera się w terminie do dnia 28 lutego 2005 r., przy czym stanowisko, o którym mowa w § 4, Rada przedkłada w terminie do dnia 24 grudnia 2004 r.

§ 13. Umowy zawarte na podstawie przepisów, o których mowa w § 14, zachowują swą ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 206, poz. 2009).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. (poz. 2661)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).