ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 10h ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego wnosi opłatę w wysokości:

1) 200 zł – w przypadku szkolenia specjalizacyjnego;

2) 200 zł – w przypadku kursu kwalifikacyjnego;

3) 200 zł – w przypadku kursu specjalistycznego;

4) 200 zł – w przypadku kursu dokształcającego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.