ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

Na podstawie art. 159 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi musi spełniać następujące wymagania:

1) stanowić jedną wyodrębnioną całość i być wyposażony w magazyn lub szafy eskpedycyjne;

2) być wyposażony w przymierzalnię w odniesieniu do lokalu podmiotu wykonującego indywidualne przedmioty ortopedyczne dla poszczególnych świadczeniobiorców;

3) być wyposażony w izbę ekspedycyjną w odniesieniu do lokalu podmiotu innego niż określony w pkt 2;

4) umożliwiać swobodny dostęp świadczeniobiorcom, w szczególności osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu;

5) zapewnić miejsce do oczekiwania;

6) warunki przechowywania środków pomocniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi powinny być zgodne z zaleceniami wytwórcy, w szczególności powinny zapewniać ochronę przed zmieszaniem z innymi wyrobami, zanieczyszczeniami mechanicznymi, utratą masy, zawilgoceniem, obcymi zapachami;

7) być wyposażony w węzeł sanitarny;

8) ściany i podłogi powinny być gładkie i łatwo zmywalne;

9) być wyposażony w wydzielone i przystosowane pomieszczenie do badania słuchu – w odniesieniu do lokalu podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu protetyki słuchu.

§ 2. Lokal, o którym mowa w § 1 pkt 3, wyposaża się w:

1) szafy ekspedycyjne, przeznaczone wyłącznie do przechowywania wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi lub środków pomocniczych;

2) stół ekspedycyjny;

3) przyrządy do pomiaru temperatury powietrza i wilgotności pomieszczeń.

§ 3. Miejsce świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi w lokalu, o którym mowa w § 1, oznacza się na zewnątrz, a oznaczenie to zawiera w szczególności:

1) nazwę (firmę) podmiotu;

2) adres i numer telefonu;

3) informację o godzinach pracy.

§ 4. Wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie lokalu podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu protetyki słuchu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie lokalu podmiotu wykonującego czynności zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu optyki okularowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. (poz. 2327)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).