ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć

Na podstawie art. 49a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. Nr 161, poz. 1143) w załączniku do rozporządzenia pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomorskie Centrum Toksykologii ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk — właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.”.

§ 2. Centrum Informacji Toksykologicznej I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć Akademii Medycznej w Gdańsku przekazuje Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia:

1) dane o produktach biobójczych wprowadzonych do obrotu i do stosowania,

2) bazę danych o przypadkach zatruć produktami biobójczymi,

3) sporządzone raporty o zgłoszonych przypadkach zatruć produktami biobójczymi

— o których mowa w art. 49b—49d ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).