ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

Na podstawie art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. Nr 129, poz. 904, z 2008 r. Nr 205, poz. 1285, z 2009 r. Nr 173, poz. 1350 oraz z 2010 r. Nr 128, poz. 863) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się tiret trzynaste i czternaste w brzmieniu:

„— dyrektywy Komisji 2008/39/WE z dnia 6 marca 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. UE L 63 z 07.03.2008, str. 6),

— dyrektywy Komisji 2011/8/UE z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w odniesieniu do ograniczenia stosowania bisfenolu A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt (Dz. Urz. UE L 26 z 29.01.2011, str. 11).”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w liście I Wykaz monomerów i innych substancji wyjściowych w części A Wykaz dozwolonych monomerów i innych substancji wyjściowych poz. o nr ref. 13480 otrzymuje brzmienie:


13480 000080-05-7 2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan

2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane

SML(T) = 0,6 mg/kg (28), z wyłączeniem stosowania do produkcji butelek z poliwęglanu do karmienia niemowląt (dzieci do dwunastego miesiąca życia)

§ 2. 1. Butelki z poliwęglanu do karmienia niemowląt, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą być do dnia 31 maja 2011 r.:

1) wprowadzane do obrotu;

2) przywożone z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Butelki z poliwęglanu do karmienia niemowląt niespełniające wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które przed dniem 1 czerwca 2011 r. zostały:

1) wprowadzone do obrotu,

2) przywiezione z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

— mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).