ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu, a w szczególności:

1) sposób obliczania kosztów udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2) tryb zaliczkowego pokrywania kosztów w przypadkach wymagających znacznego zaangażowania środków finansowych;

3) sposób przekazywania opłat za świadczenia zdrowotne i refundowania kosztów przez wojska obce.

§ 2. 1. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu przez publiczny zakład opieki zdrowotnej, zwany dalej „zakładem”, są pokrywane na podstawie faktury i miesięcznego zestawienia, zawierającego w szczególności:

1) liczbę, rodzaj oraz datę udzielonych świadczeń zdrowotnych;

2) koszt jednostkowy każdego rodzaju świadczenia zdrowotnego, ustalony zgodnie z § 3.

2. Zakład, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, przesyła Ministrowi Obrony Narodowej szczegółowy opis zastosowanego leczenia pacjenta.

§ 3. 1. Koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych ustala się na podstawie kosztu własnego sprzedaży świadczenia zdrowotnego, na który składa się suma jednostkowych kosztów własnych sprzedaży wszystkich nośników kosztów, zużytych podczas udzielania świadczenia zdrowotnego.

2. Do ustalenia kosztów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 62 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2) ).

§ 4. 1. W przypadkach wymagających znacznego zaangażowania środków finansowych na wniosek kierownika zakładu o zaliczkowe pokrycie kosztów, przyznana kwota zaliczki jest przekazywana na konto zakładu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku dołącza się uzasadnienie.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zakład przedstawia wykaz planowanych do zastosowania procedur medycznych wraz z ich kosztami oraz kwotę zaliczki niezbędną do wykonania świadczenia zdrowotnego.

3. Kwota zaliczki zostaje uwzględniona w końcowym rachunku wystawionym przez kierownika zakładu.

§ 5. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielone żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu przekazywane są na konto właściwego zakładu w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w § 2.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.