ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu“

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. Odznaka „Honorowy Dawca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu“, zwana dalej „odznaką“, jest nadawana zasłużonym honorowym dawcom krwi, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

§ 2. 1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża;

2) dyrektora Instytutu lub

3) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

2. Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

1) dane osobowe osoby, której dotyczy wniosek:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) datę urodzenia — jeżeli nie posiada numeru PESEL,

d) obywatelstwo,

e) numer i serię dokumentu tożsamości,

f) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji;

2) opis zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa uzasadniających nadanie odznaki;

3) informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub ilości jej składników.

3. W przypadku nadania odznaki przez ministra właściwego do spraw zdrowia z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża lub organu ogólnopolskiego stowarzyszenia honorowych dawców krwi, minister zasięga opinii dyrektora Instytutu.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia zawiadamia listem poleconym osobę, której dotyczy wniosek, o terminie i miejscu uroczystego wręczenia odznaki wraz z legitymacją. Zawiadomienie powinno zostać wysłane nie później niż na 30 dni przed terminem uroczystego wręczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 3. 1. Odznaka składa się z dwóch części: odznaki zasadniczej i baretki.

2. Odznaka ma kształt sześcioramiennego krzyża o średnicy 35 mm i wykonana jest z metalu w kolorze srebrnym. W dolnej części awersu widnieje krzyż w kolorze czerwonym, nad nim ornament roślinny. Na rewersie napis w sześciu wierszach „HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU“. U góry odznaki uszko i kółko do zawieszania na wstążce. Wstążka o szerokości 37 mm wykonana jest z rypsu jedwabnego w kolorze białym, z dwoma błękitnymi pasami.

3. Wzór odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia lub osoba przez niego upoważniona dokonuje uroczystego wręczenia odznaki wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie.

2. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

3. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6. 1. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek osoby wyróżnionej lub osoby przez nią upoważnionej, może ponownie wydać odznakę za zwrotem kosztów jej wytworzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki, z tym że wydanie wtórnego egzemplarza legitymacji następuje nieodpłatnie.

§ 7. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. (poz. 573)

Załącznik 2

WZÓR LEGITYMACJI


Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).