ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia rejestrów zakażeń zakładowych, zwanych dalej „rejestrami”;

2) sposób sporządzania raportów o występowaniu tych zakażeń, zwanych dalej „raportami”, oraz wzory raportów;

3) tryb przekazywania raportów.

§ 2. Rejestry zawierają dane o występujących w zakładzie opieki zdrowotnej:

1) zakażeniach zakładowych;

2) drobnoustrojach chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub oporności i oporności wielolekowej, zwanych dalej „drobnoustrojami alarmowymi”, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Rejestr jest prowadzony w postaci indywidualnych kart rejestracji, zawierających następujące dane dotyczące:

1) zakażenia zakładowego:

a) imię, nazwisko, płeć i datę urodzenia pacjenta,

b) numer księgi głównej lub historii choroby,

c) jednostkę organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej, w którym przebywa pacjent,

d) datę i tryb (nagły lub planowy) przyjęcia do jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej,

e) rozpoznanie choroby podstawowej,

f) istotne dane z wywiadu klinicznoepidemiologicznego z okresu przed przyjęciem do zakładu opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej zakładu, w zakresie nabytego zakażenia zakładowego,

g) czynniki ryzyka wystąpienia zakażenia zakładowego w okresie aktualnego pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej, w szczególności przeprowadzone zabiegi diagnostyczne lub lecznicze,

h) nazwę, dawkowanie oraz okres podawania antybiotyków podczas aktualnego pobytu w zakładzie,

i) datę wystąpienia objawów zakażenia zakładowego,

j) postać kliniczną zakażenia zakładowego,

k) przebieg zakażenia zakładowego, a w przypadku zgonu z powodu zakażenia zakładowego – datę zgonu,

l) opis badań potwierdzających rozpoznanie zakażenia zakładowego:

– rodzaj materiału przesłanego do badania mikrobiologicznego, datę wykonania badania oraz rodzaj czynnika chorobotwórczego wraz z informacją o jego wrażliwości na leki lub

– datę wykonania i wyniki w przypadku przeprowadzenia innych badań, stanowiących podstawę do rozpoznania zakażenia.

m) opis podjętych czynności leczniczych i prewencyjnych,

n) uzasadnienie kwalifikacji zakażenia jako zakładowego oraz udowodniony lub prawdopodobny sposób jego nabycia,

o) datę i podpis osoby wypełniającej kartę,

p) datę i podpis osoby weryfikującej kartę,

r) inne istotne informacje;

2) drobnoustroju alarmowego:

a) imię, nazwisko, płeć i datę urodzenia pacjenta,

b) numer księgi głównej lub historii choroby,

c) jednostkę organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej, w którym przebywa pacjent,

d) datę przyjęcia do jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej,

e) rozpoznanie choroby podstawowej,

f) wywiad klinicznoepidemiologiczny z okresu przed przyjęciem do zakładu opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej zakładu, w zakresie nabytego zakażenia zakładowego,

g) rodzaj materiału przesłanego do badania mikrobiologicznego, datę wykonania badania oraz rodzaj czynnika chorobotwórczego wraz z informacją o jego wrażliwości na leki,

h) miejsce nabycia drobnoustroju alarmowego (zakładowe albo pozazakładowe),

i) opis podjętych czynności leczniczych i prewencyjnych,

j) datę i podpis osoby wypełniającej kartę, k) datę i podpis osoby weryfikującej kartę, I) inne istotne informacje.

2. Karty, o których mowa w ust. 1, wypełniają i przekazują niezwłocznie zespołowi kontroli zakażeń zakładowych, zwanemu dalej „zespołem”:

1) pielęgniarka wchodząca w skład zespołu lub

2) lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem, u którego podejrzewa się zakażenie zakładowe lub występuje drobnoustrój alarmowy.

3. Dane zamieszczone w kartach, o których mowa w ust. 1, weryfikuje, przed włączeniem do odpowiedniego rejestru, przewodniczący zespołu przy udziale lekarza, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 4. 1. Zespół sporządza i przekazuje kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej oraz komitetowi kontroli zakażeń zakładowych następujące rodzaje raportów:

1) raport półroczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) raport roczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) raport wstępny o podejrzeniu ogniska epidemicznego w zakładzie opieki zdrowotnej, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

4) raport końcowy z czynności podejmowanych w celu wygaszenia ogniska epidemicznego w zakładzie opieki zdrowotnej, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej przekazuje:

1) kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej:

a) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 31 lipca,

b) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku za rok poprzedni;

2) państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu:

a) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni,

b) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, niezwłocznie po jego otrzymaniu,

c) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w terminie 30 dni od jego otrzymania.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. (poz. 484)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.