ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1440) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2—4 otrzymują brzmienie:

„2. Badanie przeprowadza lekarz, który:

1) posiada specjalizację I stopnia lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny transportu, medycyny pracy, medycyny przemysłowej lub medycyny lotniczej oraz

2) ukończył szkolenie w zakresie orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych w instytucie badawczym prowadzącym działalność w dziedzinie medycyny hiperbarycznej albo uczelni medycznej prowadzącej działalność w dziedzinie medycyny hiperbarycznej lub kurs w zakresie medycyny podwodnej prowadzony w ramach programu specjalizacji w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy.

3. Ukończenie szkolenia w zakresie orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych potwierdza instytut badawczy albo uczelnia medyczna, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zaświadczeniem, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lekarza na podstawie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, wydaje lekarzowi, na jego wniosek, zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych, którego kopię przesyła do Urzędu Morskiego w Gdyni. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.”;

2) w § 4:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) elektrokardiogram (w 12 odprowadzeniach) spoczynkowy, a u osób po 45. roku życia — wysiłkowy;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) morfologiczne i biochemiczne badanie krwi, z uwzględnieniem poziomu glukozy, kreatyniny i lipidogramu;”;

3) w § 5:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) badanie radiologiczne płuc, które wykonuje się raz w roku;”,

b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;

6) morfologiczne i biochemiczne badanie krwi, z uwzględnieniem poziomu glukozy, kreatyniny i lipidogramu;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) test ciśnieniowy, tylko w przypadku wskazania lekarza przeprowadzającego badanie. Sposób przeprowadzenia testu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

4) w § 7 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Badania okresowe nurka wykonuje się nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a po ukończeniu 45. roku życia nie rzadziej niż co 6 miesięcy, z zastrzeżeniem § 5 pkt 2 i 10, a także w przypadku:”;

5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wyniku przeprowadzonych badań osoba poddana badaniu otrzymuje orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych.”;

6) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Osoba poddana badaniu, która nie zgadza się z treścią orzeczenia, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania do komisji lekarskiej działającej w jednostce, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, położonej najbliżej miejsca zamieszkania badanego.

2. Wniosek wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia za pośrednictwem lekarza, który je wydał.”;

7) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W trakcie prowadzenia prac głębinowych i długotrwałych należy zapewnić, w miejscu ich przeprowadzania, obecność lekarza, który spełnia łącznie niżej wymienione wymagania:

1) posiada specjalizację I stopnia lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii, anestezjologii i reanimacji bądź posiada kwalifikacje wymagane od lekarza systemu, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 3) );

2) ma ukończony kurs z zakresu fizjopatologii nurkowania i terapii hiperbarycznej;

3) odbył 2 -tygodniowy kurs w zakresie wiedzy teoretycznej oraz 2 -tygodniowy staż w zakresie praktycznego zabezpieczania nurkowań w instytucie badawczym prowadzącym działalność w dziedzinie medycyny hiperbarycznej albo uczelni medycznej prowadzącej działalność w dziedzinie medycyny hiperbarycznej.”,

b) uchyla się ust. 3—5,

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Sposób postępowania w razie zdarzenia przy wykonywaniu prac podwodnych oraz komunikowania się z instytutem badawczym prowadzącym działalność w dziedzinie medycyny hiperbarycznej albo uczelnią medyczną prowadzącą działalność w dziedzinie medycyny hiperbarycznej musi być przekazany wszystkim nurkom w formie pisemnej, dostępnej w bazie prac podwodnych.

7. Jeżeli przy wykonywaniu prac podwodnych wymagana jest komora dekompresyjna, to komora ta powinna być dostępna dla nurka przez dwanaście godzin od momentu zakończenia nurkowania.”,

d) uchyla się ust. 8 i 9;

8) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia poz. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Test ciśnieniowy przeprowadza się pod nadzorem lekarza obecnego w komorze.”;

10) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w poz. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) choroby śródmiąższowe.”;

11) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

12) dodaje się załącznik nr 9 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Badania wstępne rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

2. Badania okresowe, w stosunku do których skierowanie zostało wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przeprowadza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

3. Wnioski o przeprowadzenie ponownego badania wstępnego albo okresowego są rozpatrywane zgodnie z dotychczasowymi przepisami, jeżeli odpowiednio badanie wstępne albo okresowe zostało przeprowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w ośrodku medycyny hiperbarycznej wydane na drukach według dotychczasowego wzoru zachowują ważność.

§ 4. Od wymagania określonego w § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zwolniony jest lekarz, który odbył 6 -miesięczny staż w ośrodku medycyny hiperbarycznej, określony w dotychczasowych przepisach.

§ 5. Przepis § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczący kursów w zakresie medycyny podwodnej stosuje się do lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy w roku 2009 albo w latach następnych.

§ 6. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lekarza w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wyda lekarzowi na jego wniosek zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych, jeżeli spełnił wymagania kwalifikacyjne do orzekania o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. 211)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z 2007 r. Nr 64, poz. 428 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151.