ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające (Dz.U. Nr 274, poz. 2725, z późn. zm. 3) ) w załączniku nr 3 lp.75 otrzymuje brzmienie:

„75. Loratadinum


1)

B Aleric tabl. 10 mg 30 tabl. Rp 5909990880836
30 tabl. w blistrach Rp 5909990880829

2)

B Claritine syrop 1 mg/ml 1 fl. 120 ml Rp 5909990355419

3)

B Claritine tabl. 10 mg 10 tabl.

30 tabl.

Rp

Rp

5909990121519

5909990121526

4)

B Flonidan tabl. 10 mg 20 tabl. Rp 5909990739226
30 tabl. Rp 5909990739233

5)

B Flonidan tabl. 10 mg 20 tabl. Rp 5909990739424
30 tabl. Rp 5909990739431

6)

B Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml 1 op. 120 ml Rp 5909990739318

7)

B Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml 1 fl. 120 ml Rp 5909990739516

8)

B Lorahexal tabl. 10 mg 20 tabl. Rp 5909990988013

9)

B Loratadyna tabl. 10 mg 30 tabl. Rp 5909990795420

10)

B Loratan syrop 5 mg/5 ml 1 op. 125 ml Rp 5909990839018

11)

B Loratan kapsułki elastyczne 10 mg 15 kaps. Rp 5909990909032
30 kaps. Rp 5909990909049

12)

B Loratine syrop 5 mg/5 ml 1 fl. 100 ml Rp 5909990801015
1 but. 120 ml Rp 5909990801022

13)

B Loratine tabl. 10 mg 30 tabl. Rp 5909990801121

14)

B Rotadin tabl. 10 mg 30 tabl. (3x10) Rp 5909990794621
30 tabl. (1x30) Rp 5909990794638

15)

B Rotadin syrop 1 mg/ml 1 butelka 120 ml Rp

5909990955619”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519 i Nr 104, poz. 708 i 711.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 46, poz. 441, Nr 192, poz. 1608 i Nr 232, poz. 1974 oraz z 2006 r. Nr 101, poz. 697.