ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni (Dz. U. Nr 25, poz. 301, z 2002 r. Nr 43, poz. 394 oraz z 2004 r. Nr 208, poz. 2120) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w tabeli I. Ministerstwo Finansów po Ip. 2 dodaje się Ip. 2a w brzmieniu:


„2a Dziekan

Według odrębnych przepisów”


b) w tabeli II. Izby celne i urzędy celne po Ip. 5 dodaje się Ip. 5a w brzmieniu:


„5a Kapelan (w izbie celnej)

Według odrębnych przepisów”


2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w tabeli I. Ministerstwo Finansów po Ip. 2 dodaje się Ip. 2a w brzmieniu:


„2a Dziekan

Komisarz celny”


b) w tabeli II. Izby celne i urzędy celne po Ip. 5 dodaje się Ip. 5a w brzmieniu:


„5a Kapelan (w izbie celnej)

Podkomisarz celny”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.