ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania środków publicznych na usługi transportu sanitarnego

Na podstawie art. 70d ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób przekazywania środków publicznych na usługi transportu sanitarnego wykonywane na zlecenie organu, który utworzył zakład, lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów, zwanych dalej „zleceniodawcą”, kolumnom transportu sanitarnego, zwanym dalej „zleceniobiorcą”.

§ 2. Przekazanie środków publicznych z tytułu wykonywania usług transportu sanitarnego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zwanej dalej „umową”.

§ 3. 1. Umowa określa w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) czas trwania umowy;

3) określenie przedmiotu umowy;

4) rodzaj, zakres, warunki i sposób wykonywania usług transportu sanitarnego;

5) wielkość środków finansowych przekazywanych zleceniobiorcy, szczegółowy sposób, terminy ich przekazywania oraz szczegółowy tryb i terminy rozliczeń;

6) rodzaj, sposób i terminy przekazywania informacji wynikających z realizacji umowy;

7) okoliczności, w których może nastąpić zmiana warunków umowy;

8) postanowienia dotyczące szczegółowych okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia;

9) okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym;

10) tryb i sposób przeprowadzenia kontroli wykorzystywania przekazywanych środków finansowych, z zastrzeżeniem § 5;

11) sposób i termin zwrotu przekazanych środków finansowych, w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z umową;

12) wysokość kar umownych z tytułu niewywiązywania się lub niewłaściwego realizowania postanowień umowy, a także sposób ich uiszczenia;

13) sposób i tryb rozpatrywania sporów wynikających z realizacji umowy;

14) sposób prowadzenia dokumentacji przez zleceniobiorcę na potrzeby zleceniodawcy i jej udostępniania.

2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 do umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 4. 1. Środki publiczne przekazane zleceniobiorcy na zadania określone w umowie podlegają rozliczeniu przez zleceniobiorcę.

2. Rozliczenie zawiera w szczególności:

1) rodzaj i liczbę wykonanych zadań;

2) wielkość wydatkowanych środków;

3) okres, jakiego dotyczy rozliczenie.

§ 5. 1. Postanowienia umowy dotyczące trybu i sposobu przeprowadzenia kontroli nie mogą być mniej korzystne dla zleceniodawcy niż określone w ust. 2—6.

2. Zleceniodawca jest uprawniony w okresie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu albo rozwiązaniu do przeprowadzenia kontroli wykorzystania środków publicznych przekazanych na jej podstawie.

3. Kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 10, obejmuje w szczególności badanie dokumentów związanych z realizacją zleconych zadań.

4. W toku kontroli dokonuje się sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków publicznych poprzez ocenę w szczególności:

1) zgodności realizowanych zadań z określonymi w umowie;

2) celowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania;

3) sposobu i rodzaju prowadzenia dokumentacji, określonej w odrębnych przepisach oraz w umowie;

4) stanu realizacji umowy;

5) terminowości rozliczenia przez zleceniobiorcę realizacji umowy.

5. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest pisemne upoważnienie wystawione przez zleceniodawcę, określające w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

2) podmiot kontrolowany;

3) przedmiot i zakres kontroli;

4) termin przeprowadzenia kontroli.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, zleceniodawca zobowiązuje zleceniobiorcę do ich usunięcia oraz określa termin ich usunięcia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.