ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 213, poz. 2167, z 2007 r. Nr 97, poz. 647 oraz z 2008 r. Nr 160, poz. 996) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) numer kodowy leku lub wyrobu medycznego (EAN), jeżeli został nadany;”;

2) w załączniku do rozporządzenia poziom 6 otrzymuje brzmienie:


6 mz:lek-ean 1-n Zestaw danych opisujących wydane opakowania leku
katalog 1 Typ kodu leku (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia)
kod 0-1 Kod leku — EAN13 lub EAN14 (§ 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia)
ilość 1 Liczba wydanych opakowań leku o określonym kodzie EAN13 lub EAN14 (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia)
wartość 1 Wartość wydanych opakowań leku o tym kodzie EAN13 lub EAN14 (§ 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia)

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2011 r.


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.