ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zwanemu dalej „zleceniobiorcą”, środków publicznych na realizację zadań, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, przez podmioty, o których mowa w art. 54 ust. 2 tej ustawy, zwane dalej „zleceniodawcami”;

2) sposób rozliczania środków, o których mowa w pkt 1, oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania.

§ 2. Przekazanie przez zleceniodawcę środków publicznych na realizację zadań, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, przez zleceniobiorcę następuje na podstawie umowy o realizację zadania.

§ 3. Zleceniodawca przed podpisaniem umowy przedstawia zleceniobiorcy wykaz przewidzianych do realizacji zadań w ramach programów zdrowotnych lub programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, będących przedmiotem umowy.

§ 4. 1. Zleceniobiorca przedstawia zleceniodawcy plan rzeczowo-finansowy na realizację programu zdrowotnego będącego przedmiotem umowy oraz informację o prowadzonej działalności, za okres wskazany przez zleceniodawcę.

2. Plan rzeczowo-finansowy zawiera w szczególności:

1) liczbę możliwych do wykonania zadań określonego rodzaju;

2) kalkulację kosztów zadań, o których mowa w pkt 1;

3) podział kosztów na wydatki bieżące i inwestycyjne.

3. Informacja o prowadzonej działalności obejmuje w szczególności:

1) wielkość i strukturę zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań objętych umową;

2) rodzaje i liczbę świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zleceniobiorcę w okresie określonym przez zleceniodawcę;

3) informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.

§ 5. Istotnymi elementami umowy są w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) określenie czasu trwania umowy;

3) określenie przedmiotu umowy;

4) podstawa prawna przekazania środków oraz określenie klasyfikacji budżetowej wydatków, w szczególności w zakresie części, działu i rozdziału;

5) rodzaj, zakres, warunki i zasady realizowanych zadań;

6) wysokość środków publicznych przekazywanych zleceniobiorcy, sposób, termin ich przekazywania oraz tryb i terminy rozliczeń;

7) rodzaj, sposób i terminy przekazywania informacji wynikających z realizacji umowy;

8) okoliczności, w których może nastąpić zmiana umowy;

9) tryb zmiany postanowień umowy;

10) postanowienia dotyczące szczegółowych okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia;

11) okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym;

12) sposób i termin zwrotu przekazanych środków publicznych, w przypadku ich niewykorzystania lub wykorzystania niezgodnie z umową, wraz z określeniem odsetek za zwłokę obowiązujących w przypadku zwrotu części lub całości środków;

13) sposób i tryb rozpatrywania sporów wynikających z realizacji umowy;

14) sposób prowadzenia dokumentacji przez zleceniobiorcę na potrzeby zleceniodawcy i jej udostępniania;

15) wysokość kar umownych z tytułu niezgodnego z umową wydatkowania przez zleceniobiorcę środków publicznych, niewywiązywania się lub nieterminowego realizowania postanowień umowy albo nieusunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli, sposób ich uiszczenia, a także okoliczności, których wystąpienie powoduje wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej;

16) określenie jednostki mogącej przeprowadzić kontrolę.

§ 6. 1. Środki publiczne przekazane zleceniobiorcy na zadania określone w umowie podlegają rozliczeniu przez zleceniobiorcę.

2. Rozliczenie zawiera w szczególności:

1) rodzaj i liczbę wykonanych zadań;

2) wielkość wydatkowanych środków, z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne;

3) okres, jakiego dotyczy rozliczenie;

4) datę wydatkowania przez zleceniobiorcę przekazanych środków publicznych w przypadku, gdy zadania określone w umowie polegają na dokonywaniu przez zleceniobiorcę zakupu towarów lub usług.

§ 7. 1. Zleceniodawca jest uprawniony w okresie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu albo rozwiązaniu do przeprowadzenia kontroli wykorzystania środków publicznych przekazanych na jej podstawie.

2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności badanie dokumentów związanych z realizacją zleconych zadań.

3. W toku kontroli dokonuje się sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków publicznych poprzez ocenę w szczególności:

1) zgodności realizowanych zadań z określonymi w umowie;

2) celowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania;

3) sposobu i rodzaju prowadzenia dokumentacji, określonej w odrębnych przepisach oraz w umowie;

4) stanu realizacji umowy;

5) terminowości rozliczenia przez zleceniobiorcę realizacji umowy.

4. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest pisemne upoważnienie wystawione przez zleceniodawcę, określające w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

2) podmiot kontrolowany;

3) przedmiot i zakres kontroli;

4) termin przeprowadzenia kontroli.

5.  Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, zleceniodawca zobowiązuje zleceniobiorcę do ich usunięcia oraz określa termin ich usunięcia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu do umów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych, sposobu rozliczania tych środków oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania (Dz. U. Nr 69, poz. 642).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.