ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z 2005 r. Nr 119, poz. 1015 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1319 oraz z 2006 r. Nr 109, poz. 754) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) laboratoryjna diagnostyka sądowa — 2 lata.”;

2) w § 3 w ust. 2 w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bazy dydaktycznej do realizacji programu kursów, podstawowego stażu specjalizacyjnego i staży kierunkowych, a w przypadku specjalizacji ze zdrowia publicznego lub zdrowia środowiskowego — określenie ośrodków kształcenia diagnostów laboratoryjnych w zakresie zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego,”;

3) w § 7 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Konsultant wojewódzki właściwy dla danej dziedziny opracowuje wykaz podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny, spełniających standardy kształcenia określone w programie specjalizacji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 9 lit. b. Wykaz podmiotów konsultant wojewódzki przekazuje do ośrodka wojewódzkiego co najmniej dwa razy w roku według stanu na dzień 1 kwietnia i 1 października.

7. Wykaz, o którym mowa w ust. 6, podaje do publicznej wiadomości ośrodek wojewódzki.”;

4) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Specjalizacja kończy się złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, zwanego dalej „PESDL”.

2. Do PESDL może być dopuszczona osoba, która zrealizowała i zaliczyła program specjalizacji oraz złożyła do ośrodka wojewódzkiego:

1) wniosek o dopuszczenie do PESDL;

2) kartę specjalizacji;

3) dokument potwierdzający wniesienie na konto Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, opłaty za PESDL.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) miejsce zamieszkania;

5) adres do korespondencji i numer telefonu;

6) miejsce pracy;

7) nazwę, adres i kierunek ukończonej szkoły wyższej;

8) datę wydania i numer dyplomu szkoły wyższej;

9) numer wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych;

10) nazwę odbywanej specjalizacji;

11) nazwę i adres jednostki szkolącej, w której była odbywana specjalizacja;

12) imię i nazwisko kierownika specjalizacji;

13) adres do korespondencji kierownika specjalizacji;

14) informacje o skróceniu albo przedłużeniu specjalizacji;

15) wskazanie części PESDL, do której zamierza przystąpić diagnosta laboratoryjny.

4. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych danych. Diagnosta laboratoryjny po wypełnieniu formularza i jego wydrukowaniu składa wniosek podpisany własnoręcznie do właściwego ośrodka wojewódzkiego.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa się w terminie do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zaliczenia specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

6. Ośrodek wojewódzki po stwierdzeniu, że dokumenty, o których mowa w ust. 2, spełniają warunki formalne, przekazuje je do CEM w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania tych dokumentów.”;

5) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. PESDL dla każdej dziedziny organizuje CEM.

2. Dyrektor CEM ustala wysokość opłaty za PESDL, uwzględniając w szczególności wydatki związane z przeprowadzeniem i obsługą administracyjną PESDL.

3. Wysokość opłaty za PESDL Dyrektor CEM podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej CEM.

4. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do PESDL, CEM dokona zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 2, jeżeli zostanie złożone do CEM pismo zawierające: oświadczenie o nieprzystąpieniu do PESDL i podanie o dokonanie zwrotu opłaty oraz przekazanie jej na wskazany w nim numer rachunku bankowego.

5. Zwrot opłaty za PESDL nastąpi, jeżeli pismo, o którym mowa w ust. 4, zostanie złożone nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, w której diagnosta laboratoryjny miał przystąpić do PESDL.

6. Zwrot opłaty za PESDL nastąpi na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 4.”;

6) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. PESDL jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej „PKE”.

2. Przewodniczącego PKE i jej członków powołuje i odwołuje Dyrektor CEM.

3. Przewodniczący PKE i jej członkowie powinni posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie lub w dziedzinach pokrewnych, jeżeli w danej dziedzinie nie ma osób posiadających tytuł specjalisty.

4. Dyrektor CEM powołuje na Przewodniczącego PKE konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego. Jeżeli konsultant krajowy nie może uczestniczyć w PESDL, deleguje na swoje miejsce właściwego dla danej specjalizacji konsultanta wojewódzkiego.

5. Dyrektor CEM powołuje członków PKE spośród kandydatów spełniających wymagania określone w ust. 3, wskazanych przez:

1) Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych;

2) towarzystwa naukowe właściwe dla danej specjalności;

3) konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta.

6. Członkostwo w PKE wygasa w przypadku śmierci członka PKE.

7. Dyrektor CEM odwołuje członka PKE w szczególności w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka PKE;

3) niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązków;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

8. Dyrektor CEM może odwołać członka PKE w wypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w związku z podejrzeniem o popełnienie przez niego umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ściganego z oskarżenia publicznego.

9. Wygaśnięcie członkostwa albo odwołanie członka ze składu PKE w czasie trwania sesji egzaminacyjnej nie wstrzymuje prac PKE.

10. W zależności od liczby diagnostów laboratoryjnych przystępujących do PESDL egzamin przeprowadza PKE albo wydzielone z jej składu co najmniej 3-osobowe zespoły egzaminacyjne.

11. Do zespołów egzaminacyjnych stosuje się odpowiednio ust. 2, 3 i 5—9.

12. W przeprowadzeniu PESDL nie może brać udziału osoba, która jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie diagnosty laboratoryjnego, który składa PESDL.

13. Przewodniczący oraz pozostali członkowie PKE albo zespołu przeprowadzającego dany PESDL składają Dyrektorowi CEM oświadczenie na piśmie o okoliczności wskazanej w ust. 12.

14. W czasie składania części ustnej lub praktycznej PESDL może być obecny w charakterze obserwatora kierownik specjalizacji osoby zdającej PESDL.”;

7) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26.1. PKE właściwa dla danej dziedziny rozstrzyga o dopuszczeniu diagnosty laboratoryjnego, o którym mowa w § 23 ust. 2, do PESDL, z zastrzeżeniem § 30.

2. CEM przesyła osobie dopuszczonej do PESDL powiadomienie o miejscu i terminie składania PESDL, nie później niż 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia.”;

8) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. Do zadań PKE albo zespołu przeprowadzającego PESDL należy:

1) dopuszczanie do PESDL;

2) przeprowadzenie PESDL zgodnie z regulaminem porządkowym, o którym mowa w § 28 ust. 8;

3) przekazanie do CEM kart testowych, niezwłocznie po zakończonym egzaminie testowym, w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian w ich treści;

4) przekazanie do CEM ocen z egzaminów ustnego i praktycznego oraz dokumentacji związanej z przeprowadzonym PESDL, niezwłocznie po zakończonym PESDL, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia PESDL.”;

9) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 1. PESDL przeprowadzany jest dwa razy w roku w sesji wiosennej od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja i w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

2. PESDL dla każdej dziedziny składa się z trzech części w następującej kolejności: egzamin testowy, ustny i praktyczny.

3. Warunkiem dopuszczenia do kolejnej części PESDL jest uzyskanie pozytywnego wyniku z poprzedniej części PESDL.

4. Zakres PESDL jest zgodny z ramowym programem specjalizacji.

5. Egzamin testowy dla danej dziedziny odbywa się jednocześnie w całym kraju, w terminie ustalonym przez Dyrektora CEM.

6. Egzamin testowy uważa się za zaliczony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez osobę egzaminowaną co najmniej 60 % możliwej do uzyskania liczby punktów.

7. Miejsca i terminy egzaminu ustnego i praktycznego ustala Dyrektor CEM w porozumieniu z Przewodniczącym PKE.

8. PESDL przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym, ustalonym przez Dyrektora CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”;

10) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. 1. Zadania egzaminacyjne dla PESDL są opracowywane przez autorów wskazanych przez Dyrektora CEM spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Zadania egzaminacyjne przygotowuje się odrębnie dla każdego programu specjalizacji oraz na każdą sesję egzaminacyjną.

2. Zadania egzaminacyjne podlegają weryfikacji przez recenzentów, wyznaczonych przez Dyrektora CEM w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym.

3. Zadania testowe muszą być zachowane w tajemnicy przez wszystkie osoby uczestniczące w ich opracowaniu, przetwarzaniu i dystrybucji.

4. Opracowanie zadań egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie PESDL jest finansowane przez CEM.”;

11) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Diagnosta laboratoryjny powinien złożyć PESDL w ciągu 36 miesięcy od dnia potwierdzenia odbycia specjalizacji w karcie specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

2. W razie nieprzystąpienia do PESDL w wyznaczonym terminie albo uzyskania wyniku negatywnego PESDL, diagnosta laboratoryjny może przystąpić do PESDL w innej sesji egzaminacyjnej.

3. Złożona z wynikiem pozytywnym część PESDL jest uznawana w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 1. W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z części PESDL albo nieprzystąpienia do części PESDL w ustalonym terminie, diagnosta laboratoryjny może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej części PESDL.

4. W przypadku przystąpienia przez diagnostę laboratoryjnego tylko do części ustnej i praktycznej albo do części praktycznej PESDL wysokość opłaty za PESDL wynosi 50 % kwoty ustalonej na podstawie § 24 ust. 2. Przepisy § 24 ust. 4—6 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 23 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3—6.

6. Za wynik pozytywny PESDL uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z wszystkich jego części.

7. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, diagnosta laboratoryjny w celu uzyskania tytułu specjalisty może ponownie ubiegać się o odbycie specjalizacji i przystąpienie do PESDL.”;

12) po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

„§ 30a. 1. W razie rażących uchybień formalnych w przeprowadzeniu PESDL lub nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PESDL, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Dyrektora CEM, może unieważnić PESDL w całości albo w części, o której mowa w § 28 ust. 2, w danym terminie dla danej dziedziny dla poszczególnych albo wszystkich zdających.

2. Unieważnienie PESDL albo jego części powoduje, że traktuje się odpowiednio PESDL albo jego część jako niebyłą. Unieważniony PESDL jest powtarzany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu. W przypadku unieważnienia całości PESDL wszystkie jego części odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu.

3. Decyzję o unieważnieniu minister właściwy do spraw zdrowia podejmuje w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wniosku Dyrektora CEM i przekazuje ją do CEM.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji CEM ogłasza ją na stronie internetowej oraz przesyła zainteresowanym diagnostom laboratoryjnym listem poleconym.

5. Za powtórzony PESDL albo jego część CEM nie pobiera dodatkowej opłaty.”;

13) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. 1. Potwierdzeniem złożenia PESDL z wynikiem pozytywnym jest wydane przez CEM zaświadczenie, które stanowi podstawę do otrzymania dyplomu uzyskania tytułu specjalisty.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. CEM przesyła jednostce kształcącej, w której diagnosta laboratoryjny realizował program specjalizacji, jego kartę specjalizacji oraz zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

4. Rektor szkoły wyższej będącej jednostką kształcącą, w której diagnosta laboratoryjny ukończył specjalizację, po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wydaje diagnoście laboratoryjnemu dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty i informuje o tym ośrodek wojewódzki, przekazując dokumentację diagnosty laboratoryjnego.

5. Dyplom, o którym mowa w ust. 4, wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia potwierdzającego złożenie PESDL.

6. Wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.”;

14) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. CEM prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń, o których mowa w § 31 ust. 1. Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według określonego przez CEM układu danych.

2. Rejestr zawiera następujące dane:

1) numer zaświadczenia;

2) imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego;

3) numer PESEL diagnosty laboratoryjnego, a w przypadku braku numeru PESEL — nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) nazwę, adres i kierunek ukończonej szkoły wyższej;

5) datę wydania i numer dyplomu szkoły wyższej;

6) numer wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych;

7) imię i nazwisko kierownika specjalizacji;

8) nazwę i adres jednostki kształcącej, w której diagnosta laboratoryjny odbył specjalizację;

9) nazwę i adres jednostki, w której diagnosta laboratoryjny odbył podstawowy staż specjalizacyjny;

10) datę wydania zaświadczenia o złożeniu PESDL;

11) uzyskany tytuł specjalisty.

3. Dokumentacja dotycząca PESDL jest przechowywana przez CEM.

4. Dokumentacja diagnosty laboratoryjnego jest przechowywana przez właściwy ośrodek wojewódzki.”;

15) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Diagnosta laboratoryjny, który posiada specjalizację I stopnia, może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu specjalizacji zgodnie z programem uzupełniającym, o którym mowa w § 3 ust. 3, i po zdaniu PESDL.”;

16) w § 38 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w określonej specjalności, konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem Centrum, z wnioskiem o uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie go do PESDL.

2. Dyrektor Centrum powołuje zespół ekspertów do opiniowania wniosków o uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie diagnosty do PESDL.”;

17) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. 1. W celu przeprowadzenia PESDL, o którym mowa w § 38 ust. 1, Dyrektor CEM powołuje PKE spośród osób posiadających tytuł specjalisty w dziedzinach pokrewnych wskazanych przez:

1) konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta;

2) Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych;

3) towarzystwo naukowe właściwe dla danej specjalności.

2. Przewodniczącym PKE, o której mowa w ust. 1, jest osoba określona w ust. 1 pkt 1.”;

18) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

19) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

20) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

21) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Osoby, które zakończyły specjalizację i nie złożyły egzaminu państwowego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, powinny złożyć dokumenty w celu przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, zwanego dalej „PESDL”, do dnia 15 stycznia 2010 r.

2. Osoby, które zakończyły specjalizację i nie złożyły egzaminu państwowego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą przystąpić do PESDL do dnia 31 maja 2012 r.

3.  Do osób, które przystępowały do egzaminu państwowego i nie złożyły tego egzaminu do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w całości albo w części albo zrezygnowały z udziału w egzaminie państwowym w całości albo w jego części, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. Postępowania w sprawie dopuszczenia do egzaminu państwowego w kolejnym terminie umarza się.

4. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za wnioski o dopuszczenie do PESDL.

5. Opłaty za egzamin państwowy wniesione przez osoby, o których mowa w ust. 1—3 rozporządzenia, są opłatami za PESDL.

6. Termin, o którym mowa w § 30 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, dla diagnostów laboratoryjnych, którzy potwierdzili odbycie specjalizacji w karcie specjalizacji, biegnie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie opinii zespołu, o którym mowa w § 38 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może uznać dotychczasowe doświadczenie zawodowe i dorobek naukowy diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i podjąć decyzję o dopuszczeniu go do PESDL.

2. Termin, miejsce i formę PESDL, o którym mowa w ust. 1, określa Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w porozumieniu z przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w § 25 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3.  Dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do PESDL w trybie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić:

1) w dziedzinach specjalizacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–12 rozporządzenia wymienionego w § 1 — w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.;

2) w dziedzinie specjalizacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem — w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 4. 1. Rejestr wydanych zaświadczeń, o którym mowa w § 32 rozporządzenia wymienionego w § 1, staje się rejestrem w rozumieniu § 32 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2.  Programy specjalizacji opracowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc do dnia opracowania nowych programów specjalizacji.

3. Karty specjalizacji wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4–18, 20 i 21, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009 r. (poz. 516)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).